فهرست آثار مارکس و انگلس

بــه تــرتــيــب تــاريــخ

فهرست الفبايی

   ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٨٦٠ ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٨٥٠ ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٨٤٠ ٩  ٨  ١٨٣٧ 
٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٨٩٠ ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٨٨٠ ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٨٧٠  
اين ليست، نامه‌های مارکس و انگلس (مطالب جلدهاى ٣٨ تا ٥٠ مجموعه آثار) را در بر نميگيرد
  ١٨٣٧ 1837
Ar Fa En ME0001 افکار مردی جوان درباره انتخاب حرفه M 1837 V01
Ar Fa En ME0002 نامه مارکس به پدرش M 1837 V01
Ar Fa En ME0003 نغمه‌های وحشی M 1837 V01
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٣٨ 1838
Ar Fa En ME0034 صحرانشينان E 18380916 V02
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٣٩ 1839
Ar Fa En ME0035 به دشمنان E 18390224 V02
Ar Fa En ME0036 کتاب خِرَد E 18390324 V02
Ar Fa En ME0037 نامه‌هايی از ووپرتال E 18390326 V02
Ar Fa En ME0038 به هفته‌نامه پيک برِمن E 18390427 V02
Ar Fa En ME0039 نامه سرگشاده به دکتر رونکل E 18390509 V02
Ar Fa En ME0040 وعظ ف. و. کروماخر درباره جاشوا E 183905 V02
Ar Fa En ME0041 از اِلبِرفلد E 183911 V02
Ar Fa En ME0042 کتابِ مَردم‌‌های آلمانی E 183911 V02
Ar Fa En ME0043 کارل بِک E 183912 V02
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٤٠ 1840
Ar Fa En ME0044 نشانه‌هايی از سير قهقرايی اين دوران E 184002 V02
Ar Fa En ME0045 پلاتِن E 184002 V02
Ar Fa En ME0049 زندگی ادبی مدرن E 184003 V02
Ar Fa En ME0046 درباره اختراع چاپ E 184004 V02
Ar Fa En ME0047 يوئل ياکوبی (ژاکوبی) E 184004 V02
Ar Fa En ME0048 مجلس ترحيم برای روزنامه اشراف آلمان (آدل زايتونگ) E 184004 V02
Ar Fa En ME0050 درباره آناستاسيوس گرون E 184004 V02
Ar Fa En ME0051 سرزمينها E 184007 V02
Ar Fa En ME0052 گزارشهايی از برِمن (ژوئيه ١٨٤٠) E 184007 V02
Ar Fa En ME0053 يک شامگاه E 184008 V02
Ar Fa En ME0054 گزارشهايی از برِمن (اوت ١٨٤٠) E 184008 V02
Ar Fa En ME0055 دو وعظ از ف. و. کروماخر E 184009 V02
Ar Fa En ME0056 درباره مرگ ايمرمان E 18401010 V02
Ar Fa En ME0057 گزارشهايی از برِمن (اکتبر ١٨٤٠) E 184010 V02
Ar Fa En ME0058 سنت هلن E 184011 V02
Ar Fa En ME0059 زاد و بوم زيگفريد E 184012 V02
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٤١ 1841
Ar Fa En ME0004 تفاوت فلسفه طبيعت دمکريتوس و اپيکوريان M 1841 V01
Ar Fa En ME0060 ارنست موريتس آرنت E 184101 V02
Ar Fa En ME0061 سواری شبانه E 184101 V02
Ar Fa En ME0063 گزارشهايی از برِمن (ژانويه ١٨٤١) E 184101 V02
Ar Fa En ME0062 در مشايعت تابوت امپراتور E 184102 V02
Ar Fa En ME0064 يادگارهای ايمرمان E 184104 V02
Ar Fa En ME0065 پرسه زدنهايی در لُمباردی E 18411201 V02
Ar Fa En ME0066 آنتى شِلينگ - شِلينگ و کشف و شهود - نقد تلاشهای اخير ارتجاع عليه فلسفه آزاد E 1841 V02
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٤٢ 1842
Ar Fa En ME0006 صورتجلسات ششمين مجلس ايالت راين. ماده اول. مباحثات پيرامون آزادی چاپ و انتشار صورتجلسات مجلس اعيان M 1842 V01
Ar Fa En ME0005 نکاتی درباره فرمان اخير سانسور در پروس M 18420210 V01
Ar Fa En ME0067 ليبراليسم آلمان شمالی و جنوبی E 18420412 V02
Ar Fa En ME0068 دفتر خاطرات يک دانشجوی مهمان E 18420510 V02
Ar Fa En ME0069 فستيوالهای منطقه راين E 18420514 V02
Ar Fa En ME0007 مسأله سانتراليزه کردن فی‌نفسه و در رابطه با ضميمه شماره ١٣٧ روزنامه راين M 18420517 V01
Ar Fa En ME0070 حاشيه نويسی‌هايی به نوشته‌های زمانه ما E 18420525 V02
Ar Fa En ME0071 پلميک عليه لئو E 18420610 V02
Ar Fa En ME0073 مشارکت در مباحثات مجلس نمايندگان بادِن E 18420625 V02
Ar Fa En ME0074 ليبراليسم روزنامه اشپِنر E 18420626 V02
Ar Fa En ME0075 پايان کار روزنامه تحقيقات جنايی (کريميناليستيشه زايتونگ) E 18420630 V02
Ar Fa En ME0072 الکساندر يونگ، "سخنرانی‌هايی درباره ادبيات مدرن آلمان" E 18420707 V02
Ar Fa En ME0008 سرمقاله شماره ١٧٩ روزنامه کلن M 18420710 V01
Ar Fa En ME0076 درباره نقد قوانين مطبوعات پروس E 18420714 V02
Ar Fa En ME0077 انجيلی بی‌مهابا تهديدشده و باز بنحوی معجزه‌آسا نجات‌يافته E 1842 V02
Ar Fa En ME0009 بيانيه فلسفی مکتب تاريخی حقوق M 18420809 V01
Ar Fa En ME0079 ملقمه برلين E 18420819 V02
Ar Fa En ME0078 ف. و. آندره‌آ و اشراف سطح بالای آلمان E 18420829 V02
Ar Fa En ME0080 سانتراليزه کردن و آزادی E 18420918 V02
Ar Fa En ME0081 فردريک ويلهلم چهارم، پادشاه پروس E 184210 V02
Ar Fa En ME0011 کمونيسم و روزنامه سراسری آوسبورگ (آوسبورگ آلگماينه زايتونگ) M 18421016 V01
Ar Fa En ME0012 کمونيسم و روزنامه سراسری آوسبورگ (آوسبورگ آلگماينه زايتونگ). يادداشت سردبير M 18421022 V01
Ar Fa En ME0013 صورتجلسات ششمين مجلس ايالت راين. ماده سوم. مباحثات پيرامون قوانين مربوط به سرقت چوب M 18421025 V01
Ar Fa En ME0014 در رابطه با مقاله "ناکامی‌های اپوزيسيون ليبرال در هانوفر". يادداشت سردبير M 18421108 V01
Ar Fa En ME0015 رفرم شهرداريها و روزنامه کلن M 18421112 V01
Ar Fa En ME0016 لايحه طلاق. يادداشت سردبير M 18421115 V01
Ar Fa En ME0010 باز هم چند کلام ديگر در باره برونو باوئر و آزادی آکادميک تدريس، نوشته دکتر گروپه، برلين ١٩٤٢ M 18421116 V01
Ar Fa En ME0017 مقابله يک وابسته مطبوعاتی روزنامه راين با روزنامه راين (راينيشه زايتونگ) M 18421116 V01
Ar Fa En ME0018 فرمان کابينه درباره روزنامه‌ها M 18421116 V01
Ar Fa En ME0019 نامه رنارد به رئيس اعظم فُن‌شاپِر M 18421117 V01
Ar Fa En ME0020 صاحبان صنايع هانوفر و تعرفه‌های حمايتی M 18421122 V01
Ar Fa En ME0021 برخورد هَروِگ و روگه به "انجمن آزادگان" M 18421129 V01
Ar Fa En ME0022 تاکتيکهای پلميک روزنامه آوسبورگ M 18421129 V01
Ar Fa En ME0082 بحرانهای داخلی از ديد انگليس E 18421208 V02
Ar Fa En ME0083 بحرانهای داخلی E 18421209 V02
Ar Fa En ME0023 ضمائمی بر شماره‌های ٣٣٥ و ٣٣٦ روزنامه سراسری آوسبورگ در مورد کميسيونهای املاک و مستغلات در پروس M 18421210 V01
Ar Fa En ME0024 لايحه طلاق M 18421218 V01
Ar Fa En ME0084 موضع احزاب سياسی E 18421219 V02
Ar Fa En ME0085 وضع طبقه کارگر در انگلستان E 18421225 V02
Ar Fa En ME0086 قوانين غلّه E 18421227 V02
Ar Fa En ME0025 توقيف روزنامه سراسری لايپزگ M 18421231 V01
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٤٣ 1843
Ar Fa En ME0026 اعلان پاسخ هيأت تحريريه روزنامه راين به رئيس اعظم فُن‌شاپِر M 18430102 V01
Ar Fa En ME0028 مقالات پلميکی عليه روزنامه سراسری آوسبورگ (آوسبورگ آلگماينه زايتونگ) M 18430103 V01
Ar Fa En ME0027 توجيه و تصديق وابسته مطبوعاتی از منطقه مُوسِل M 18430115 V01
Ar Fa En ME0029 حاشيه‌نويسی‌هايی به اتهامات مطروحه در پاسخنامه هيأت وزيران M 18430212 V01
Ar Fa En ME0030 انتخابات محلی نمايندگان مجلس ايالتی M 18430309 V01
Ar Fa En ME0031 روزنامه راين و مُوسِل در نقش بازجوی اعظم M 18430311 V01
Ar Fa En ME0032 صنايع بديعه روزنامه راين و مُوسِل * M 18430313 V01
Ar Fa En ME0033 آگهی - کناره‌گيری از هيأت سردبيران روزنامه راين، بدليل وجود سانسور M 18430318 V01
Ar Fa En ME0099 نامه‌هایی از لندن (١ تا ٥) E 18430516 V03
Ar Fa En ME0087 درافزوده‌ای به نقد فلسفه حقوق هگل M 1843 V03
Ar Fa En ME0088 قطعه‌ای از يادداشتهای کرويتزناخ در سال ١٨٤٣ M 184307 V03
Ar Fa En ME0090 نامه به سردبير دمکراسی پاسيفيک M 1843 V03
Ar Fa En ME0091 نامه‌هايی از سالنامه‌های آلمانی-فرانسوی (دويچه-فرانسوزيشه ياربوخر) M 1843 V03
Ar Fa En ME0093 درافزوده‌ای به نقد فلسفه حقوق هگل. معرفی M 1843 V03
Ar Fa En ME0100 پيشرفت رفرمهای اجتماعی در قاره اروپا E 18431023 V03
Ar Fa En ME0101 پيشروی کمونيسم در آلمان. پيگرد و آزار کمونيستها در سوئيس E 18431209 V03
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٤٤ 1844
Ar Fa En ME0089 پيشنويس برنامه سالنامه‌های آلمانی-فرانسوی (دويچه-فرانسوزيشه ياربوخر) M 1844 V03
Ar Fa En ME0092 درباره مسأله يهود M 1844 V03
Ar Fa En ME0094 نامه به سردبير روزنامه سراسری آوسبورگ (آوسبورگ آلگماينه زايتونگ) M 1844 V03
Ar Fa En ME0097 نکاتی درباره جيمز ميل، عناصر اقتصادی سياسی M 1844 V03
Ar Fa En ME0098 دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی سال ١٨٤٤ M 1844 V03
Ar Fa En ME0102 روزنامه تايمز درباره کمونيسم آلمان. به سردبير روزنامه جهان اخلاق جديد (نيو موُرال وُرلد) E 18440113 V03
Ar Fa En ME0103 کمونيسم فرانسه. به سردبير روزنامه جهان اخلاق جديد (نيو موُرال وُرلد) E 18440128 V03
Ar Fa En ME0104 جنبشهای قاره اروپا E 18440130 V03
Ar Fa En ME0105 مطبوعات و حاکمان زورگوی آلمان E 18440131 V03
Ar Fa En ME0106 رئوس مطالب "نقد اقتصاد سياسی" E 1844 V03
Ar Fa En ME0107 اوضاع انگلستان. گذشته و حال، نوشته توماس کارلايل، لندن ١٨٤٣ E 1844 V03
Ar Fa En ME0108 نامه به سردبير ستاره شمال E 18440429 V03
Ar Fa En ME0109 اوضاع پروس E 18440430 V03
Ar Fa En ME0110 اخباری از آلمان E 18440510 V03
Ar Fa En ME0111 سرنوشت يک خائن E 18440511 V03
Ar Fa En ME0112 شورشهای آبجو در باواريا E 18440515 V03
Ar Fa En ME0113 پارسونوکراسی (حکومت کشيشان) در پروس E 18440516 V03
Ar Fa En ME0114 اخباری از سنت پترزبورگ E 18440517 V03
Ar Fa En ME0115 جنگ داخلی در والِز E 18440610 V03
Ar Fa En ME0116 اخباری از فرانسه E 18440611 V03
Ar Fa En ME0117 اخباری از پروس E 18440615 V03
Ar Fa En ME0118 جزئيات بيشتری در مورد شورشهای سيلِسيا E 18440620 V03
Ar Fa En ME0095 حاشيه نويسی‌های انتقادی در مورد مقاله "پادشاه پروس و اصلاحات اجتماعی"، نوشته يک پروسی M 18440807 V03
Ar Fa En ME0096 تشريح تازه‌ترين قلمزنی‌های فردريک ويليام چهارم به سبک ديوانی * M 18440815 V03
Ar Fa En ME0120 سوسياليسم در سطح قاره اروپا E 18440920 V04
Ar Fa En ME0121 توصيف کُلُنی‌های جديدالتأسيس کمونيستی که هنوز موجودند E 18441015 V04
Ar Fa En ME0122 پيشروی سريع کمونيسم در آلمان E 18441109 V04
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٤٥ 1845
Ar Fa En ME0119 خانواده مقدس، يا نقد انتقاد نقّاد. عليه برونو باوئر و شرکاء ME 1845 V04
Ar Fa En ME0123 سخنرانی‌هايی در اِلبِرفِلد E 18450215 V04
Ar Fa En ME0124 پيشنويس يک مقاله درباره کتاب فريدريش ليست؛ "سيستم ملی اقتصاد سياسی" ME 184503 V04
Ar Fa En ME0125 وضع طبقه کارگر در انگلستان. از مشاهدات شخصی و منابع موثق E 184503 V04
Ar Fa En ME0126 پوُشه: درباره خودکشی ME 184509 V04
Ar Fa En ME0127 بخشی از نوشته فوريه درباره تجارت E 184509 V04
Ar Fa En ME0128 آخرين قصابی مردم در لاپيزيک. - جنبش کارگران آلمان E 18450908 V04
Ar Fa En ME0129 ديدار ويکتوريا. - شازده‌ها در خانه کله‌پوکان. ويکتوريای دهات ناتينگهام و بورژوازی آلمان. - محکوميت کارگران نجار پاريس * E 18450914 V04
Ar Fa En ME0130 سازمان "آلمان جوان" در سوئيس. (توطئه عليه کليسا و دولت) E 18450920 V04
Ar Fa En ME0132 تاريخ قوانين غلّه انگلستان E 18450930 V04
Ar Fa En ME0133 تزهايی درباره فوئرباخ - نسخه اصلی اديت نشده M 1845 V05
Ar Fa En ME0134 تزهايی درباره فوئرباخ - اديت شده توسط انگلس M 1845 V05
Ar Fa En ME0135 فوئرباخ E 1845 V05
Ar Fa En ME0131 تعقيب و تبعيد کمونيستها E 18451015 V04
Ar Fa En ME0136 پاسخی به ضد-نقد برونو باوئر ME 18451120 V05
Ar Fa En ME0137 ايدئولوژی آلمانی - نقد فلسفه مدرن آلمان، به روايت نمايندگانش فوئرباخ، برونو باوئر، اشتيرنر، و نقد سوسياليسم آلمانی به روايت پيامبران رنگارنگش ME 1845 V05
Ar Fa En ME0139 جشنواره ملل در لندن E 18451201 V06
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٤٦ 1846
Ar Fa En ME0141 اطلاعيه M 18460118 V06
Ar Fa En ME0140 اوضاع و احوال آلمان E 18460220 V06
Ar Fa En ME0142 نامه به همگان، عليه کريگه ME 18460511 V06
Ar Fa En ME0143 نقض قانون اساسی پروس E 18460515 V06
Ar Fa En ME0144 نامه‌ از کميته ارتباطات کمونيستی بروکسل به گ. آ. کوُتگِن ME 18460615 V06
Ar Fa En ME0145 مسأله بانک پروس E 18460630 V06
Ar Fa En ME0146 از کمونيستهای دمکرات آلمانی در بروکسل به آقای فرگوس اوکانِر ME 18460717 V06
Ar Fa En ME0147 دولت و اپوزيسيون در فرانسه E 18460901 V06
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٤٧ 1847
Ar Fa En ME0138 سوسياليستهای حقيقی E 1847 V05
Ar Fa En ME0148 قانون اساسی پروس E 18470228 V06
Ar Fa En ME0150 مسأله قانون اساسی در آلمان E 18470401 V06
Ar Fa En ME0149 بيانيه عليه کارل گرون M 18470403 V06
Ar Fa En ME0151 تعرفه‌های حمايتی يا سيستم تجارت آزاد E 18470601 V06
Ar Fa En ME0152 پيشنويس اقرارنامه يک کمونيست E 18470609 V06
Ar Fa En ME0153 فقر فلسفه. پاسخ به فلسفه فقر پرودن M 1847 V06
Ar Fa En ME0154 افول و سقوط قريب‌الوقوع گيزو. موضع بورژوازی فرانسه E 18470626 V06
Ar Fa En ME0155 کمونيسم روزنامه ديدبان راين (راينيشه بئوباختِر) M 18470912 V06
Ar Fa En ME0156 سوسياليسم آلمانی در نظم و نثر E 1847 V06
Ar Fa En ME0157 کنگره اقتصادی E 18470922 V06
Ar Fa En ME0158 مدافعان اقتصادی حمايتی، طرفداران تجارت آزاد و طبقه کارگر M 18470923 V06
Ar Fa En ME0160 کمونيستها و کارل هاينزن E 18470926 V06
Ar Fa En ME0159 کنگره تجارت آزاد در بروکسل E 18470930 V06
Ar Fa En ME0161 بحران تجاری در انگلستان. - جنبش چارتيستی. - ايرلند E 18471023 V06
Ar Fa En ME0162 اربابان و کارگران در انگلستان. به سردبيران کارگر روزنامه "آتليه" E 18471025 V06
Ar Fa En ME0163 انتقاد اخلاقی و اخلاق انتقادی. در افزوده‌ای به تاريخ فرهنگ آلمان. عليه کارل هاينزن M 18471031 V06
Ar Fa En ME0164 اصول کمونيسم E 184711 V06
Ar Fa En ME0165 برنامه ارضی چارتيستها E 18471101 V06
Ar Fa En ME0166 مهمانی شام چارتيستی در رابطه با انتخابات ١٨٤٧ E 18471106 V06
Ar Fa En ME0167 مانيفست م. دو لامارتين E 18471113 V06
Ar Fa En ME0168 جنگ داخلی در سوئيس E 18471114 V06
Ar Fa En ME0169 جنبش رفرم در فرانسه E 18471120 V06
Ar Fa En ME0170 جنبش چارتيستی E 18471122 V06
Ar Fa En ME0533 کار مزدی و سرمايه M 184712 V09
Ar Fa En ME0171 دودستگی در کمپ. - "رفرم" و "ناسيونال". - راهپيمايی دمکراسی E 18471204 V06
Ar Fa En ME0173 سالگرد انقلاب ١٨٣٠ لهستان E 18471205 V06
Ar Fa En ME0172 درباره لهستان. سخنرانيهايی در گردهمايی بين‌المللی بمناسبت بزرگداشت سالروز قيام ١٨٣٠ لهستان، که در ٢٩ نوامبر ١٨٤٧ در لندن برگزار شد ME 18471209 V06
Ar Fa En ME0174 مهمانی شام برای رفرم در ليل. - سخنرانی لدرو-رولن E 18471218 V06
Ar Fa En ME0175 جنبش رفرم در فرانسه. مهمانی شام ديژون E 18471218 V06
Ar Fa En ME0176 توضيحاتی درباره مقاله م. آدولف بارتلز M 18471219 V06
Ar Fa En ME0177 لامارتن و کمونيسم M 18471226 V06
Ar Fa En ME0178 رفرم و ناسيونال E 18471230 V06
Ar Fa En ME0179 سخنرانی لوئی بلان در مهمانی شام ديژون E 18471230 V06
Ar Fa En ME0180 آژيتاسيون چارتيستی E 18471230 V06
Ar Fa En ME0181 دستمزد M 18471231 V06
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٤٨ 1848
Ar Fa En ME0182 اکثريت "راضی". - طرح "رفرم" گيزو. - باورهای شگفت‌آور گارنيه-پاژه. - مهمانی شام دمکراتها در شالون. - سخنرانی لدرو-رولن. - کنگره‌ای دمکراتيک. - رفرم و ناسيونال E 18480108 V06
Ar Fa En ME0183 لايحه توسل به زور و اجبار در مورد ايرلند و چارتيستها E 18480108 V06
Ar Fa En ME0184 فرگوس اوُکانر و مردم ايرلند E 18480109 V06
Ar Fa En ME0185 سخنرانی درباره مسأله تجارت آزاد، در مجمع عمومی ژانويه انجمن دمکراتيک بروکسل M 18480109 V06
Ar Fa En ME0186 جنبش چارتيستی. [دمکراتهای برادری‌طلب به طبقه کارگر بريتانيای کبير و طبقه کارگر ايرلند] E 18480109 V06
Ar Fa En ME0187 اوضاع و احوال در فرانسه M 18480116 V06
Ar Fa En ME0189 جنبش چارتيستی. [گردهمايی در حمايت از طومار ملی] E 18480119 V06
Ar Fa En ME0190 مانيفست حزب کمونيست ME 1848 V06
Ar Fa En ME0188 مکاشفات غيرمعمول. -عبدالقادر. سياست خارجی گيزو E 18480122 V06
Ar Fa En ME0191 جنبشهای ١٨٤٧ E 18480123 V06
Ar Fa En ME0192 آغاز پايان در اتريش E 18480127 V06
Ar Fa En ME0193 روزنامه "مباحثات اجتماعی" (دِبا سوسيال) ٦ فوريه درباره انجمن دمکراتيک M 18480213 V06
Ar Fa En ME0194 سه قانون اساسی جديد E 18480220 V06
Ar Fa En ME0195 درباره مسأله لهستان - سخنرانی کارل مارکس M 18480222 V06
Ar Fa En ME0196 درباره مسأله لهستان - سخنرانی فردريک انگلس E 18480222 V06
Ar Fa En ME0197 درباره مسأله لهستان - سخنی با ريفورما E 18480224 V06
Ar Fa En ME0198 انقلاب در پاريس E 18480227 V06
Ar Fa En ME0200 به سردبير نشريه رفرم M 18480308 V06
Ar Fa En ME0201 تعقيب و آزار خارجيان در بروکسل M 18480312 V06
Ar Fa En ME0202 اوضاع و احوال در بلژيک E 18480318 V06
Ar Fa En ME0203 مطالبات حزب کمونيست آلمان ME 18480324 V07
Ar Fa En ME0199 به سردبير نشريه ستاره شمال E 18480325 V06
Ar Fa En ME0204 نامه به اتيين کابه، سردبير نشريه "پوپولار" ME 18480331 V07
Ar Fa En ME0205 به کميته انجمن دمکراتيک آلمان در پاريس ME 18480401 V07
Ar Fa En ME0206 به سردبير روزنامه آلبا M 18480531 V07
Ar Fa En ME0207 بيان‌نامه هيأت سردبيران روزنامه جديد راين ME 18480601 V07
Ar Fa En ME0208 اجلاس در فرانکفورت ME 18480601 V07
Ar Fa En ME0209 هوزر ME 18480601 V07
Ar Fa En ME0210 اقدامات قهرمانانه اخير کاخ بوربن‌ها ME 18480601 V07
Ar Fa En ME0211 حزب دمکرات ME 18480602 V07
Ar Fa En ME0212 اظهارات کمپ‌هاوزن در جلسه ٣٠‌‌ام ماه مه ME 18480603 V07
Ar Fa En ME0213 شکست نيروهای آلمان در سونده‌ويت ME 18480603 V07
Ar Fa En ME0214 مسأله مرگ و زندگی ME 18480604 V07
Ar Fa En ME0215 دولت کمپ‌هاوزن ME 18480604 V07
Ar Fa En ME0216 مسأله اتحاد ME 18480604 V07
Ar Fa En ME0217 کمدی جنگ ME 18480605 V07
Ar Fa En ME0218 ارتجاع ME 18480606 V07
Ar Fa En ME0219 کميته امنيت عمومی در برلين ME 18480606 V07
Ar Fa En ME0220 برنامه‌های حزب راديکال-دمکرات و حزب چپ در فرانکفورت ME 18480607 V07
Ar Fa En ME0221 مباحثات مجلس توافق در برلين ME 18480607 V07
Ar Fa En ME0222 مباحثات مجلس توافق ME 18480608 V07
Ar Fa En ME0223 مسأله پيام دادن به شاه ME 18480608 V07
Ar Fa En ME0224 تکه جديدی از لهستان ME 18480609 V07
Ar Fa En ME0225 سپر محافظ خاندان حاکم ME 18480610 V07
Ar Fa En ME0226 کلن در خطر ME 18480611 V07
Ar Fa En ME0227 اعتراف به ناتوانی از سوی مجالس فرانکفورت و برلين ME 18480613 V07
Ar Fa En ME0228 مباحثات برلين درباره انقلاب ME 18480614 V07
Ar Fa En ME0229 موضع احزاب در کلن ME 18480618 V07
Ar Fa En ME0230 مجلس توافق ١٥ ژوئن ME 18480618 V07
Ar Fa En ME0231 قيام پراگ ME 18480618 V07
Ar Fa En ME0232 دستگيری والدِنِر - آقای سِبالت ME 18480619 V07
Ar Fa En ME0233 جلسه ١٧ ژوئن مجلس توافق ME 18480620 V07
Ar Fa En ME0234 ماده الحاقی اشتوپ ME 18480621 V07
Ar Fa En ME0235 سياستی جديد در "پوسِن" ME 18480621 V07
Ar Fa En ME0236 سقوط دولت کمپ‌هاوزن (٢١ ژوئن) ME 18480622 V07
Ar Fa En ME0237 سقوط دولت کمپ‌هاوزن (٢٢ ژوئن) ME 18480623 V07
Ar Fa En ME0238 اولين اقدام مجلس ملی آلمان در فرانکفورت ME 18480623 V07
Ar Fa En ME0239 دولت هانسه‌مان ME 18480624 V07
Ar Fa En ME0240 روزنامه جديد برلين (نويه برلينر زايتونگ) درباره چارتيستها ME 18480624 V07
Ar Fa En ME0241 تهديد روزنامه يروينوس ME 18480625 V07
Ar Fa En ME0242 سند تخفيف در حکم تجديدنظر پاتوف ME 18480625 V07
Ar Fa En ME0243 اصول و اساس دمکراتيک قيام ME 18480625 V07
Ar Fa En ME0244 اخباری از پاريس - ٢٥ ژوئن ME 18480625 V07
Ar Fa En ME0245 رايشن‌اشپرگر ME 18480626 V07
Ar Fa En ME0246 اخباری از پاريس - ٢٦ ژوئن ME 18480626 V07
Ar Fa En ME0247 جزئياتی درباره ٢٣ ژوئن ME 18480626 V07
Ar Fa En ME0248 اخباری از پاريس - ٢٧ ژوئن ME 18480627 V07
Ar Fa En ME0249 روزنامه ستاره شمال درباره روزنامه جديد راين ME 18480627 V07
Ar Fa En ME0250 بيست و سوم ژوئن ME 18480628 V07
Ar Fa En ME0251 بيست و چهارم ژوئن ME 18480628 V07
Ar Fa En ME0252 بيست و پنجم ژوئن ME 18480629 V07
Ar Fa En ME0253 انقلاب ژوئن ME 18480629 V07
Ar Fa En ME0254 روزنامه کلن درباره انقلاب ژوئن ME 18480701 V07
Ar Fa En ME0255 انقلاب ژوئن (سير قيام پاريس) ME 18480701 V07
Ar Fa En ME0256 سياست خارجی آلمان ME 18480702 V07
Ar Fa En ME0257 ماراست و تييرز ME 18480703 V07
Ar Fa En ME0258 مباحثات مجلس توافق ME 18480704 V07
Ar Fa En ME0259 دستگيری‌ها - ٤ ژوئیه ME 18480704 V07
Ar Fa En ME0260 دستگيری‌ها - ٥ ژوئیه ME 18480705 V07
Ar Fa En ME0261 مباحثات مجلس توافق ME 18480705 V07
Ar Fa En ME0262 تعقيب قانونی عليه روزنامه جديد راين ME 18480707 V07
Ar Fa En ME0263 مباحثات مجلس توافق برلين ME 18480707 V07
Ar Fa En ME0264 دولت عمل ME 18480709 V07
Ar Fa En ME0265 مباحثات مجلس توافق ME 18480709 V07
Ar Fa En ME0266 بحران هيأت وزيران ME 18480709 V07
Ar Fa En ME0267 جلسه توافق ٤ ژوئيه (ماده دوم) ME 18480711 V07
Ar Fa En ME0268 تعقيب قانونی عليه روزنامه جديد راين ME 18480711 V07
Ar Fa En ME0269 سياست خارجی آلمان و حوادث اخير پراگ ME 18480712 V07
Ar Fa En ME0270 مباحثات هفتم ژوئيه مجلس توافق ME 18480714 V07
Ar Fa En ME0271 آقای فورست‌مان و اعتبار دولتی ME 18480714 V07
Ar Fa En ME0272 مباحثات مجلس توافق ME 18480715 V07
Ar Fa En ME0273 بحث بر سر طرح پيشنهادی ياکوبی (ژاکوبی) ME 18480718 V07
Ar Fa En ME0274 تعطيل قهری باشگاه‌ها در اشتوتگارت و هايدلبرگ ME 18480720 V07
Ar Fa En ME0275 لايحه مطبوعات پروس ME 18480720 V07
Ar Fa En ME0276 نشريه دانمارکی "سرزمين پدری" درباره آتش‌بس موقت با دانمارک ME 18480721 V07
Ar Fa En ME0277 لايحه ميليس شهروندان ME 18480721 V07
Ar Fa En ME0278 آتش‌بس با دانمارک ME 18480721 V07
Ar Fa En ME0279 مذاکرات آتش‌بس ME 18480724 V07
Ar Fa En ME0280 روزنامه کنکوُرديای تورين ME 18480725 V07
Ar Fa En ME0281 مباحثات مجلس توافق درباره املاک و مستغلات متعلق به واحدهای اداری ناحيه‌ای (جلسه توافق ١٨ ژوئيه) * ME 18480726 V07
Ar Fa En ME0282 لايحه استقراض اجباری و انگيزه‌های آن ME 18480726 V07
Ar Fa En ME0283 قطع مذاکرات آتش‌بس با دانمارک ME 18480728 V07
Ar Fa En ME0284 انحلال انجمنهای دمکراتيک در بادِن ME 18480728 V07
Ar Fa En ME0285 لايحه پيشنهاد الغای قيود و الزامات فئودالی ME 18480730 V07
Ar Fa En ME0286 روزنامه راين درباره وضع مناسبات در انگلستان ME 18480801 V07
Ar Fa En ME0287 مباحثات مجلس توافق درباره قضيه والدنر ME 18480802 V07
Ar Fa En ME0288 بولتن ميلان ME 18480802 V07
Ar Fa En ME0289 يادداشت روسی ME 18480803 V07
Ar Fa En ME0290 متفرقه ME 18480803 V07
Ar Fa En ME0291 باکونين ME 18480803 V07
Ar Fa En ME0292 دولت هانسه‌مان و تبهکار کهنه-پروسی ME 18480804 V07
Ar Fa En ME0293 روزنامه راين درباره استقراض اجباری ME 18480804 V07
Ar Fa En ME0294 سخنرانی پرودون عليه تييرز ME 18480805 V07
Ar Fa En ME0295 دکتر گُت‌شالک ME 18480805 V07
Ar Fa En ME0296 بحث درباره قوانين موجود مربوط به بازپرداخت ديون ME 18480806 V07
Ar Fa En ME0297 دولت "نمونه" بلژيک ME 18480807 V07
Ar Fa En ME0298 مجلس فرانکفورت مسأله لهستان را به بحث ميگذارد ME 18480809 V07
Ar Fa En ME0299 آتش‌بس دانمارک و هانسه‌مان ME 18480811 V07
Ar Fa En ME0300 شهروندی آلمان و پليس پروس ME 18480812 V07
Ar Fa En ME0301 مبارزه آزايبخش ايتاليا و علت ناکامی کنونی آن ME 18480812 V07
Ar Fa En ME0302 خيانت چارلز آلبرت ME 18480817 V07
Ar Fa En ME0303 تلاش برای اخراج شاپر ME 18480819 V07
Ar Fa En ME0304 گايگر و شاپر ME 18480824 V07
Ar Fa En ME0305 روزنامه کلن (کُلنيشه زايتونگ) درباره ايتاليا ME 18480827 V07
Ar Fa En ME0306 نشريه اتاق جرائد برلين (زايتونگز-هاله) درباره ايالت راين ME 18480827 V07
Ar Fa En ME0307 ميانجيگری و دخالتگری. رادِتزکی و کاوايناک ME 18480901 V07
Ar Fa En ME0308 احکام اعدام آنت‌ورپ ME 18480903 V07
Ar Fa En ME0309 کشمکش بين مارکس و شهروندی اتريش ME 18480905 V07
Ar Fa En ME0310 آتش‌بس دانمارک ME 18480908 V07
Ar Fa En ME0311 يادداشت سردبير بهمراه مقاله "پروژه مالی" ME 18480909 V07
Ar Fa En ME0312 سقوط دولت عمل ME 18480909 V07
Ar Fa En ME0313 جانشينان او ME 18480910 V07
Ar Fa En ME0314 آتش‌بس دانمارک-پروس ME 18480910 V07
Ar Fa En ME0315 دستگيری‌ها ME 18480912 V07
Ar Fa En ME0316 بحران و ضد انقلاب ME 18480912 V07
Ar Fa En ME0317 نظم ارتش، کانديداهای انتخابات، تفسيرهای نيمه رسمی درباره مواضع دوپهلوی پروس ME 18480915 V07
Ar Fa En ME0318 آزادی بحث در برلين ME 18480916 V07
Ar Fa En ME0319 امضای قرارداد آتش‌بس ME 18480920 V07
Ar Fa En ME0320 قيام در فرانکفورت ME 18480920 V07
Ar Fa En ME0321 نشريه دانمارکی "سرزمين پدری" و قرارداد آتش‌بس ME 18480922 V07
Ar Fa En ME0322 دولت ضد انقلاب ME 18480923 V07
Ar Fa En ME0323 کميته ايمنی عمومی کلن ME 18480926 V07
Ar Fa En ME0324 مدعی‌العموم "هِکِر" از کسانی که در گردهمايی وُرينگن شرکت داشتند بازجويی ميکند ME 18480926 V07
Ar Fa En ME0325 ضد انقلاب در کلن ME 18480926 V07
Ar Fa En ME0326 تلاشی برای دستگيری مُل ME 18480927 V07
Ar Fa En ME0327 کلن در محاصره نظامی ME 18480927 V07
Ar Fa En ME0328 اطلاعيه تحريريه در رابطه با ظهور مجدد روزنامه جديد راين ME 18481012 V07
Ar Fa En ME0329 انقلاب در وين ME 18481012 V07
Ar Fa En ME0330 آخرين اخبار از "دولت نمونه" ME 18481012 V07
Ar Fa En ME0331 انقلاب کلن ME 18481013 V07
Ar Fa En ME0332 دولت فوئل ME 18481014 V07
Ar Fa En ME0333 سخنرانی تييرز در رابطه با بانک رهنی عمومی با ربح قانونی ME 18481014 V07
Ar Fa En ME0334 روزنامه اداره کل پست فرانکفورت (فرانکفورتر اوبرپُست‌آمت) و انقلاب وين ME 18481019 V07
Ar Fa En ME0335 پاسخ پادشاه پروس به هيأت نمايندگی ناسيونال ME 18481019 V07
Ar Fa En ME0336 پاسخ فردريک ويليام چهارم به هيأت نمايندگی شهروندان ME 18481020 V07
Ar Fa En ME0337 روزنامه رفرم درباره عمليات براندازی ژوئن ME 18481022 V07
Ar Fa En ME0338 ميانجيگری انگليس و فرانسه در ايتاليا ME 18481022 V07
Ar Fa En ME0339 دولت "نمونه مبتنی بر قانون اساسی" ME 18481022 V07
Ar Fa En ME0340 مدعی‌العموم "هِکِر" و روزنامه جديد راين ME 18481029 V07
Ar Fa En ME0341 درخواست کنگره دمکراتيک از مردم آلمان ME 18481102 V07
Ar Fa En ME0342 روزنامه رفرم پاريس درباره اوضاع و احوال فرانسه ME 18481102 V07
Ar Fa En ME0343 انقلاب وين و روزنامه کلن ME 18481103 V07
Ar Fa En ME0344 آخرين اخبار از وين، برلين و پاريس ME 18481104 V07
Ar Fa En ME0345 بورژوازی ما و دکتر نوکِل ME 18481105 V07
Ar Fa En ME0346 اخباری از وين ME 18481105 V07
Ar Fa En ME0347 پيروزی ضد انقلاب در وين ME 18481106 V07
Ar Fa En ME0349 بحران در برلين ME 18481108 V08
Ar Fa En ME0350 اميرنشين سابق ME 18481111 V08
Ar Fa En ME0352 ضد انقلاب در برلين ME 18481112 V08
Ar Fa En ME0353 تصميم مجلس ملی برلين ME 18481112 V08
Ar Fa En ME0354 نشست مجالس سوئيس ME 18481112 V08
Ar Fa En ME0355 کاوايناک و انقلاب ژوئن ME 18481113 V08
Ar Fa En ME0356 درخواست کميته‌ دمکراتيک ناحيه از ايالت راين ME 18481114 V08
Ar Fa En ME0357 استيضاح دولت ME 18481114 V08
Ar Fa En ME0348 از پاريس تا برن E 18481115 V07
Ar Fa En ME0351 نهادهای جديد. - پيشرفت در سوئيس ME 18481115 V08
Ar Fa En ME0358 جهت اطلاع عموم ME 18481117 V08
Ar Fa En ME0359 اعترافات يک نجيب‌زاده ME 18481117 V08
Ar Fa En ME0360 روزنامه کلن (کُلنيشه زايتونگ) ME 18481117 V08
Ar Fa En ME0361 ماليات بس است!!! ME 18481117 V08
Ar Fa En ME0362 یکی از فرامين آيشمن ME 18481119 V08
Ar Fa En ME0363 جنبش امتناع از پرداخت ماليات و مناطق روستايی ME 18481119 V08
Ar Fa En ME0364 فراخوان ME 18481119 V08
Ar Fa En ME0366 شورای شهر ME 18481121 V08
Ar Fa En ME0367 فراخوان ME 18481121 V08
Ar Fa En ME0368 درباره اطلاعيه دولت محلی براندنبرگ-مانتويفِل پيرامون امتناع از پرداخت ماليات ME 18481122 V08
Ar Fa En ME0369 دادستان کل و روزنامه جديد راين ME 18481122 V08
Ar Fa En ME0370 دفتر دادستانی کل در برلين و کلن ME 18481122 V08
Ar Fa En ME0365 انتخابات دادگاه فدرال ME 18481123 V08
Ar Fa En ME0371 مجلس فرانکفورت ME 18481123 V08
Ar Fa En ME0372 همه جا در محاصره نظامی ME 18481123 V08
Ar Fa En ME0373 موضع چپ در مجلس ملی ME 18481123 V08
Ar Fa En ME0374 اخباری از سوئيس ME 18481124 V08
Ar Fa En ME0375 نتايج انتخابات شورای ملی ME 18481125 V08
Ar Fa En ME0376 انتخابات. سيدُو ME 18481126 V08
Ar Fa En ME0377 بحث در شورای ملی ME 18481126 V08
Ar Fa En ME0379 مانتويفل و اتوريته مرکزی ME 18481126 V08
Ar Fa En ME0380 سوئيس و اتوريته مرکزی آلمان ME 18481126 V08
Ar Fa En ME0381 دريگالسکی- قانونگذار، شهروند و کمونيست ME 18481126 V08
Ar Fa En ME0382 محاکمات سه دولت عليه روزنامه جديد راين ME 18481126 V08
Ar Fa En ME0378 استعفای راوُ. - تجاوز به مرز سوئيس ME 18481128 V08
Ar Fa En ME0384 گزارش کميته فرانکفورت درباره قضايای اتريش ME 18481128 V08
Ar Fa En ME0383 مسئوليتهای شورای فدرال ME 18481129 V08
Ar Fa En ME0385 اخبار ME 18481129 V08
Ar Fa En ME0386 نشستهای شورای فدرال و شورای دُوَل ME 18481129 V08
Ar Fa En ME0387 نامه‌ها باز شده‌اند ME 18481129 V08
Ar Fa En ME0388 نشست مشترک شوراها. - شورای فدرال ME 18481130 V08
Ar Fa En ME0389 ارگان مانتويفل و يوهان. - ايالت راين و پادشاه پروس ME 18481130 V08
Ar Fa En ME0390 جنبش انقلابی در ايتاليا ME 18481130 V08
Ar Fa En ME0391 دنائت استاد دانشگاهی آلمانی ME 18481130 V08
Ar Fa En ME0392 نشست شورای ملی. - شورای دُوَل. - اعتراض پاپ. - منع صدور غلات. - شورای عالی والِس ME 18481201 V08
Ar Fa En ME0393 نشست شورای ملی ME 18481201 V08
Ar Fa En ME0394 برن پايتخت فدرال اعلام شد. - فراسينی ME 18481202 V08
Ar Fa En ME0395 اخباری از سوئيس ME 18481203 V08
Ar Fa En ME0396 دوئل بِرگ و لووينی ME 18481205 V08
Ar Fa En ME0397 بسته شدن مرز آلمان . - امپراتوری. - شورای جنگ ME 18481205 V08
Ar Fa En ME0398 شورای فدرال و سفرای خارجی. - شورای فدرال در تِسين. - تمرکز ادارات پُست. - معذرتخواهی فرمانده ارتش آلمان ME 18481206 V08
Ar Fa En ME0399 مدارک سوئيس از اعمال قهرمانانه ارتش اتريش در وين ME 18481206 V08
Ar Fa En ME0400 طبقه کارگر فرانسه و انتخابات رياست جمهوری ME 18481207 V08
Ar Fa En ME0401 پرودون ME 18481207 V08
Ar Fa En ME0402 آقای رائومر هنوز زنده است ME 18481207 V08
Ar Fa En ME0403 مرحله دوم ضد انقلاب ME 18481207 V08
Ar Fa En ME0404 کودتای ضد انقلاب ME 18481208 V08
Ar Fa En ME0405 اقداماتی در مورد پناهندگان آلمانی ME 18481210 V08
Ar Fa En ME0406 شورای ملی ME 18481210 V08
Ar Fa En ME0407 بورژوازی و ضد انقلاب ME 18481210 V08
Ar Fa En ME0408 متفق جديد ضد انقلاب ME 18481212 V08
Ar Fa En ME0409 تکذيب‌نامه‌های روزنامه جديد راين ME 18481213 V08
Ar Fa En ME0410 مجمع اورسولين. سربازگيری برای پادشاه گلوله‌های ضدنفر. -"کمون بوروژاها". - کميسيون تعرفه گمرکی عمومی ME 18481214 V08
Ar Fa En ME0411 پيام کميسيون مرکزی انجمن کارگران سوئيس به هيأت اجرايی انجمن مارس در فرانکفورت ME 18481215 V08
Ar Fa En ME0412 برکناری دريگالسکی ME 18481217 V08
Ar Fa En ME0413 محاکمه گوت‌شالک و رفقايش ME 18481222 V08
Ar Fa En ME0414 ضد انقلاب پروس و دستگاه قضايی پروس ME 18481224 V08
Ar Fa En ME0416 نامه کميسيون مرکزی انجمن کارگران سوئيس به انجمن در ويويس ME 18481225 V08
Ar Fa En ME0417 رديّه ME 18481227 V08
Ar Fa En ME0415 اقدام عليه پناهندگان آلمانی. - بازگشت نيروهای نظامی از تسين. - کمون پاتريسين‌ها ME 18481228 V08
Ar Fa En ME0418 يک "اتحاد مقدس" جديد ME 18481231 V08
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٤٩ 1849
Ar Fa En ME0419 جنبش انقلابی ME 18490101 V08
Ar Fa En ME0420 مناسبات ايتاليا و سوئيس ME 18490103 V08
Ar Fa En ME0421 يک سند بورژوايی ME 18490104 V08
Ar Fa En ME0422 تبريک سال نو ME 18490109 V08
Ar Fa En ME0423 مبارزه ماگيار ME 18490113 V08
Ar Fa En ME0424 آقای مولر. - بدگويی عوامفريبانه رادتزسکی نسبت به تسين. - شورای فدرال. - لوُه‌باوئر ME 18490113 V08
Ar Fa En ME0425 آخرين عمليات براندازی داوطلبين * ME 18490114 V08
Ar Fa En ME0426 بودجه ME 18490114 V08
Ar Fa En ME0427 طغيان کشيشان ME 18490114 V08
Ar Fa En ME0428 مطبوعات سوئيس ME 18490117 V08
Ar Fa En ME0429 آژيتاسيون برای تعرفه‌های حمايتی. - سربازگيری برای ارتش ناپل ME 18490117 V08
Ar Fa En ME0430 مولر. دولت فرايبورگ. آقای اوسشن‌باين ME 18490117 V08
Ar Fa En ME0431 منتسکيو ٥٦ * ME 18490121 V08
Ar Fa En ME0432 پاسخ سرهنگ انگلس ME 18490126 V08
Ar Fa En ME0434 روزنامه ملی برلين به شرکت کنندگان در انتخابات مقدماتی ME 18490126 V08
Ar Fa En ME0433 حکم دستگيری کُسوت از جانب دولت پروس ME 18490128 V08
Ar Fa En ME0435 اوضاع و احوال در پاريس ME 18490131 V08
Ar Fa En ME0436 روزنامه کلن درباره انتخابات ME 18490201 V08
Ar Fa En ME0437 مبارزه در مجارستان ME 18490203 V08
Ar Fa En ME0438 کمپ‌هاوزن ME 18490204 V08
Ar Fa En ME0439 از منطقه "بَنات" ME 18490204 V08
Ar Fa En ME0440 بولتن نوزدهم ارتش و تفسيرهايی درباره آن ME 18490206 V08
Ar Fa En ME0441 اولين محاکمه روزنامه جديد راين ME 18490207 V08
Ar Fa En ME0443 محاکمه امتناع از پرداخت ماليات ME 18490210 V08
Ar Fa En ME0444 محاکمه سياسی ME 18490210 V08
Ar Fa En ME0445 لاسال ME 18490211 V08
Ar Fa En ME0446 جنگ. - اختلاف نظر بين دولت و اسلاوهای جنوبی ME 18490211 V08
Ar Fa En ME0447 جنگ در مجارستان ME 18490211 V08
Ar Fa En ME0448 تقسيم کار در روزنامه کلن ME 18490211 V08
Ar Fa En ME0449 از صحنه جنگ ME 18490213 V08
Ar Fa En ME0450 پان-اسلاويسم دمکراتيک ME 18490215 V08
Ar Fa En ME0451 اداره ماليه پروس در دوره تصدی بودلشوينگ و شرکاء ME 18490217 V08
Ar Fa En ME0452 اشتاين ME 18490218 V08
Ar Fa En ME0453 دو نوشته در برابر هم؛ "سه ستاره" و "سه‌گوش" ME 18490218 V08
Ar Fa En ME0454 وابسته مطبوعاتی روزنامه کلن در وين ME 18490218 V08
Ar Fa En ME0455 آقای سِت، معاون مدعی‌العموم ME 18490218 V08
Ar Fa En ME0456 روزنامه کلن درباره مبارزه ماگيار ME 18490218 V08
Ar Fa En ME0457 بولتن شماره ٢٢ ME 18490218 V08
Ar Fa En ME0458 کروآت‌ها و اسلوواک‌های مجارستان ME 18490219 V08
Ar Fa En ME0459 هنر نظاميگری ارتش سلطنتی امپراتوری ME 18490219 V08
Ar Fa En ME0460 اعلام حکومت جمهوری در رم ME 18490221 V08
Ar Fa En ME0461 وينديش‌گراتز. - يهوديان و اسلاوهای جنوبی ME 18490222 V08
Ar Fa En ME0462 درافزوده ديگری درباره ادارات ماليه کهنه-پروسی ME 18490223 V08
Ar Fa En ME0463 لجن پراکنی ME 18490223 V08
Ar Fa En ME0464 بولتن شماره ٢٣. - از صحنه جنگ ME 18490224 V08
Ar Fa En ME0442 محاکمه کميته ناحيه راينِ دمکراتها ME 18490225 V08
Ar Fa En ME0465 آخرين اخبار مربوط به سپاه ماگيار. - پيروزی در نبرد رودخانه تِيس. - وحشيگريهای اتريشيها. - وضعيت جنگی بطور کلی ME 18490225 V08
Ar Fa En ME0466 خبرهای ديگری از مايگار و سپاهيانش ME 18490225 V08
Ar Fa En ME0467 روسها در ترانس‌سيلوانيا ME 18490227 V08
Ar Fa En ME0468 تهاجم روسيه. - صِرب‌ها. - چشم‌اندازهای نيروهای اتريشی. - از صحنه جنگ ME 18490228 V08
Ar Fa En ME0469 نطق از فراز تخت سلطنت ME 18490301 V08
Ar Fa En ME0470 از صحنه جنگ ترانس‌سيلوانيا و مجارستان ME 18490302 V08
Ar Fa En ME0471 جنگ اروپا اجتناب‌ناپذير است ME 18490302 V08
Ar Fa En ME0472 از صحنه جنگ ME 18490303 V08
Ar Fa En ME0473 لاسال ME 18490304 V08
Ar Fa En ME0474 جنگ در مجارستان ME 18490304 V08
Ar Fa En ME0475 از صحنه جنگ مجارستان ME 18490304 V08
Ar Fa En ME0476 اقدامات قانونی عليه لاسال ME 18490306 V08
Ar Fa En ME0477 پيروزی ماگيار ME 18490306 V08
Ar Fa En ME0478 وضعيت تجارت ME 18490307 V09
Ar Fa En ME0479 از صحنه جنگ ME 18490307 V09
Ar Fa En ME0480 گزارشهای نظامی روزنامه کلن ME 18490308 V09
Ar Fa En ME0481 بولتن شماره ٢٦ ارتش اتريش ME 18490308 V09
Ar Fa En ME0482 سوگند وفاداری سرباز انگليسی ME 18490309 V09
Ar Fa En ME0483 از صحنه جنگ ME 18490309 V09
Ar Fa En ME0484 بولتن شماره ٢٧. گزارشهای نظامی ME 18490310 V09
Ar Fa En ME0485 آرنولد روگه ME 18490310 V09
Ar Fa En ME0486 انجمن مارس ME 18490311 V09
Ar Fa En ME0487 از صحنه جنگ ME 18490311 V09
Ar Fa En ME0488 جمهوری "نمونه" ME 18490311 V09
Ar Fa En ME0489 وين و فرانکفورت ME 18490313 V09
Ar Fa En ME0490 سه لايحه جديد ME 18490313 V09
Ar Fa En ME0491 تحريکات (پرووکاسيون‌های) دولت ME 18490314 V09
Ar Fa En ME0492 گزارشی از اتريش، منتشر شده در روزنامه سراسری آوسبورگ (آوسبورگ آلگماينه زايتونگ) ME 18490314 V09
Ar Fa En ME0493 از صحنه جنگ ME 18490314 V09
Ar Fa En ME0494 شکستهای اتريش ME 18490314 V09
Ar Fa En ME0495 نقشه‌های عمومی خاندان هوخن‌زولرن برای رفرم ME 18490315 V09
Ar Fa En ME0496 سانسور ME 18490315 V09
Ar Fa En ME0497 از صحنه جنگ ME 18490315 V09
Ar Fa En ME0498 از صحنه جنگ ME 18490315 V09
Ar Fa En ME0499 از صحنه جنگ ME 18490315 V09
Ar Fa En ME0500 طلب يک ميلياری * ME 18490316 V09
Ar Fa En ME0502 پيشنويس پيام مجلس ثانی پروس ME 18490316 V09
Ar Fa En ME0503 از صحنه جنگ ME 18490316 V09
Ar Fa En ME0501 انجمن مارس فرانکفورت و روزنامه جديد راين ME 18490317 V09
Ar Fa En ME0504 از صحنه جنگ ME 18490317 V09
Ar Fa En ME0506 ديکتاتوری نظامی در اتريش ME 18490317 V09
Ar Fa En ME0505 از صحنه جنگ ME 18490318 V09
Ar Fa En ME0507 هژدهم ماه مارس ME 18490318 V09
Ar Fa En ME0508 روزنامه جديد پروس بمناسبت هجدهم ماه مارس ME 18490318 V09
Ar Fa En ME0509 از صحنه جنگ ME 18490318 V09
Ar Fa En ME0510 گزارشهای نظامی از مجارستان ME 18490320 V09
Ar Fa En ME0511 از صحنه جنگ ME 18490321 V09
Ar Fa En ME0512 از صحنه جنگ ME 18490322 V09
Ar Fa En ME0513 لايحه مطبوعات هوخن‌زولن ME 18490322 V09
Ar Fa En ME0514 از صحنه جنگ ME 18490323 V09
Ar Fa En ME0515 از صحنه جنگ ME 18490324 V09
Ar Fa En ME0517 از صحنه جنگ. - موقعيت مغشوش صِربستان ME 18490327 V09
Ar Fa En ME0518 جنگ در ايتاليا و مجارستان ME 18490328 V09
Ar Fa En ME0519 از صحنه جنگ ME 18490329 V09
Ar Fa En ME0520 از صحنه جنگ [ايتاليا] ME 18490329 V09
Ar Fa En ME0516 بحث درباره نطق مجلس برلين ME 18490330 V09
Ar Fa En ME0521 از صحنه جنگ ME 18490330 V09
Ar Fa En ME0522 از صحنه جنگ [ايتاليا] ME 18490330 V09
Ar Fa En ME0523 آخرين اخبار از مجارستان ME 18490330 V09
Ar Fa En ME0524 از صحنه جنگ. - تقويت نيروهای نظامی روسيه ME 18490331 V09
Ar Fa En ME0525 شکست پيده‌مونتس ME 18490331 V09
Ar Fa En ME0526 از صحنه جنگ ME 18490401 V09
Ar Fa En ME0527 از صحنه جنگ ME 18490401 V09
Ar Fa En ME0528 از صحنه جنگ ME 18490403 V09
Ar Fa En ME0529 از صحنه جنگ ME 18490404 V09
Ar Fa En ME0530 سياست خارجی فرانسه ME 18490404 V09
Ar Fa En ME0531 کمدی‌ای با تاج امپراتوری ME 18490404 V09
Ar Fa En ME0532 بسيج نيروهای ذخيره ارتش در پروس ME 18490404 V09
Ar Fa En ME0534 اسلاوهای جنوبی و سلطنت اتريش ME 18490405 V09
Ar Fa En ME0535 جنگ در مجارستان ME 18490406 V09
Ar Fa En ME0536 از صحنه جنگ ME 18490407 V09
Ar Fa En ME0537 از صحنه جنگ ME 18490408 V09
Ar Fa En ME0538 از صحنه جنگ ME 18490408 V09
Ar Fa En ME0539 عزا گرفتنها و افسوس خوردنهای اتريش ME 18490409 V09
Ar Fa En ME0540 از صحنه جنگ ME 18490411 V09
Ar Fa En ME0541 از صحنه جنگ ME 18490412 V09
Ar Fa En ME0542 بازپس فرستادن و تحويل دادن پناهندگان سياسی ME 18490413 V09
Ar Fa En ME0543 از صحنه جنگ. - نيروی دريايی آلمان ME 18490413 V09
Ar Fa En ME0544 از صحنه جنگ. - اظهارنظر ويندیش‌گراتز درباره قانون اساسی تحميلی ME 18490413 V09
Ar Fa En ME0545 شايعاتی درباره نابودی شورشيان ME 18490413 V09
Ar Fa En ME0546 پيروزی‌ای برای ماگيار ME 18490413 V09
Ar Fa En ME0547 پيروزی‌ای برای ماگيار ME 18490413 V09
Ar Fa En ME0548 شکستی برای اتريش ME 18490414 V09
Ar Fa En ME0549 از صحنه جنگ ME 18490415 V09
Ar Fa En ME0550 به تصميمات پارلمان وقعی گذاشته نميشود. - جاسوسان مانتويفل ME 18490415 V09
Ar Fa En ME0551 جهت اطلاع عموم ME 18490415 V09
Ar Fa En ME0552 از صحنه جنگ ME 18490415 V09
Ar Fa En ME0553 از صحنه جنگ ME 18490417 V09
Ar Fa En ME0554 از صحنه جنگ. - جنگ دهقانی در بوکوُوينا ME 18490418 V09
Ar Fa En ME0555 الکه‌مان ME 18490419 V09
Ar Fa En ME0556 از صحنه جنگ ME 18490419 V09
Ar Fa En ME0557 نشست ١٣ آوريل مجلس ثانی در برلين ME 18490420 V09
Ar Fa En ME0558 اسلوواک‌ها. - بولتن کذايی دِمبيدسکی ME 18490420 V09
Ar Fa En ME0559 از صحنه جنگ ME 18490420 V09
Ar Fa En ME0560 هارت و پورت روزنامه کلن درباره ماگيار ME 18490421 V09
Ar Fa En ME0561 دولت جديد دزدان کروآتی-اسلووانيايی-دالماتی ME 18490421 V09
Ar Fa En ME0562 روس‌ها ME 18490422 V09
Ar Fa En ME0563 از صحنه جنگ ME 18490422 V09
Ar Fa En ME0564 از صحنه جنگ ME 18490422 V09
Ar Fa En ME0565 بحث درباره پوسترها و روزنامه‌های ديواری ME 18490422 V09
Ar Fa En ME0566 از صحنه جنگ ME 18490424 V09
Ar Fa En ME0567 از صحنه جنگ ME 18490425 V09
Ar Fa En ME0568 جنگ مجارستان ME 18490426 V09
Ar Fa En ME0569 لاسال ME 18490427 V09
Ar Fa En ME0570 از صحنه جنگ ME 18490427 V09
Ar Fa En ME0571 فتوحات مجارستان ME 18490427 V09
Ar Fa En ME0572 از صحنه جنگ ME 18490428 V09
Ar Fa En ME0573 مجارستان پيشروی ميکند. - هيجان در وين ME 18490428 V09
Ar Fa En ME0574 ماگيار پيشروی ميکند ME 18490429 V09
Ar Fa En ME0575 انحلال مجلس ثانی ME 18490429 V09
Ar Fa En ME0576 ناحيه "پوسِن" ME 18490429 V09
Ar Fa En ME0577 از صحنه جنگ ME 18490429 V09
Ar Fa En ME0578 از صحنه جنگ ME 18490501 V09
Ar Fa En ME0579 نقشه‌های ضد انقلابی در برلين ME 18490501 V09
Ar Fa En ME0580 لاسال ME 18490502 V09
Ar Fa En ME0581 لگدی از پروس حواله مجلس فرانکفورت ME 18490502 V09
Ar Fa En ME0582 انحلال ME 18490502 V09
Ar Fa En ME0583 از صحنه جنگ ME 18490502 V09
Ar Fa En ME0584 لاسال ME 18490503 V09
Ar Fa En ME0585 ممنوعيت اجلاس شوراهای شهر در منطقه راين ME 18490503 V09
Ar Fa En ME0586 از صحنه جنگ ME 18490503 V09
Ar Fa En ME0587 کنفرانس شهرهای منطقه راين ME 18490504 V09
Ar Fa En ME0588 سومين حزب در ائتلاف ME 18490504 V09
Ar Fa En ME0589 از صحنه جنگ ME 18490504 V09
Ar Fa En ME0590 اخباری از جنوب آلمان ME 18490504 V09
Ar Fa En ME0591 اخباری از مجارستان ME 18490506 V09
Ar Fa En ME0592 در حسرت اِعمال مجدد محاصره نظامی ME 18490506 V09
Ar Fa En ME0593 اوضاع و احوال در مجارستان ME 18490506 V09
Ar Fa En ME0594 از صحنه جنگ ME 18490506 V09
Ar Fa En ME0595 اعلاميه رسمی کُسوت ME 18490508 V09
Ar Fa En ME0596 از صحنه جنگ ME 18490508 V09
Ar Fa En ME0597 ارتش پروس و خيزش انقلابی مردم ME 18490508 V09
Ar Fa En ME0598 سؤالی از کارگران ME 18490508 V09
Ar Fa En ME0599 تزار و شاهزاده‌های مادونش ME 18490509 V09
Ar Fa En ME0600 انقلابی که در راه است ME 18490509 V09
Ar Fa En ME0601 کارنامه خاندان هوخن‌زولرن ME 18490510 V09
Ar Fa En ME0602 اوضاع و احوال در اِلبِرفلد ME 18490510 V09
Ar Fa En ME0603 از صحنه جنگ ME 18490510 V09
Ar Fa En ME0604 تهاجم ضد انقلابی و پيروزی انقلاب ME 18490510 V09
Ar Fa En ME0605 قيام در اِلبِرفلد و دوسلدورف ME 18490511 V09
Ar Fa En ME0606 قانون اساسی جديد پروس ME 18490513 V09
Ar Fa En ME0607 قانون و مقررات خونين و دهشتناک در دوسلدورف ME 18490513 V09
Ar Fa En ME0608 قيام در منطقه بِرگ ME 18490513 V09
Ar Fa En ME0609 دنائت خودفروشانه روزنامه کلن ME 18490513 V09
Ar Fa En ME0610 روزنامه کرويتس ME 18490516 V09
Ar Fa En ME0611 لگدی جديد از پروس حواله مجلس فرانکفورت ME 18490516 V09
Ar Fa En ME0612 مقررات جديد حکومت نظامی ME 18490516 V09
Ar Fa En ME0613 اِلبِرفلد ME 18490517 V09
Ar Fa En ME0614 شوانبکِ ذيقيمت ME 18490517 V09
Ar Fa En ME0615 تعطيل قهری و ضربتی روزنامه جديد راين ME 18490519 V09
Ar Fa En ME0616 مجارستان ME 18490519 V09
Ar Fa En ME0617 به مردمم ME 18490519 V09
Ar Fa En ME0618 به کارگران کلن E 18490519 V09
Ar Fa En ME0619 نامه به فرانکفورتر ژورنال M 18490602 V09
Ar Fa En ME0620 خيزش انقلابی در منطقه پالاتين و بادن E 18490603 V09
Ar Fa En ME0621 سيزدهم ژوئن M 18490629 V09
Ar Fa En ME0623 تکذيب افترائات E 18490726 V09
Ar Fa En ME0622 به سردبير روزنامه لاپِرِس M 18490730 V09
Ar Fa En ME0624 سوسيال دمکراسی آلمان و روزنامه تايمز E 18491128 V10
Ar Fa En ME0625 اعلام ادامه کار روزنامه جديد راين. بررسی‌های سياسی-اقتصادی E 18491215 V10
Ar Fa En ME0629 نامه‌هايی از فرانسه ١ E 18491220 V10
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٥٠ 1850
Ar Fa En ME0637 آگهی انتشار روزنامه جديد راين، بررسی‌ها شماره ١ ME 185001 V10
Ar Fa En ME0638 مبارزات طبقاتی در فرانسه، ١٨٤٨ تا ١٨٥٠ M 185010 V10
Ar Fa En ME0639 کمپين برای قانون اساسی امپراتوری آلمان E 1850 V10
Ar Fa En ME0626 نامه‌هايی از آلمان ١ E 18500101 V10
Ar Fa En ME0627 نامه‌هايی از آلمان ٢ - رازهای فاش شده شگفت‌آور درباره حکام زورگو و ظالم آلمان. - جنگ طرحريزی شده عليه فرانسه. - انقلاب در راه است E 18500120 V10
Ar Fa En ME0630 نامه‌هايی از فرانسه ٢. مدارکی غيرقابل انکار از پيشرفت با شکوه جمهوريخواهی سرخ! E 18500121 V10
Ar Fa En ME0644 بررسی، ژانويه-فوريه ١٨٥٠ ME 18500131 V10
Ar Fa En ME0640 به کميته پناهجويان مجارستانی در لندن E 185002 V10
Ar Fa En ME0641 بررسی‌ها شماره ٢: دائومر، "مذهب عصر جديد"، "کوششی در يافتن بنيادی معتبر و مجتمع" ME 185002 V10
Ar Fa En ME0642 بررسی‌ها شماره ٢: لودويگ سيمون از تيير * ME 185002 V10
Ar Fa En ME0643 بررسی‌ها شماره ٢: گيزو * ME 185002 V10
Ar Fa En ME0645 مسأله ده ساعت کار E 185002 V10
Ar Fa En ME0646 خطابۀ کمیتۀ مرکزی به اتحادیۀ کمونیست‌ها - مارس ۱۸۵۰ ME 185003 V10
Ar Fa En ME0628 نامه‌هايی از آلمان ٣. قسم پادشاه پروس به قانون اساسی و "خدمتگزاری پروردگار!". - توطئه‌‌چينی عظيم اتحاد مقدس. - حمله‌ای بزرگ به سوئيس در راه است. - نقشه طراحی شده برای فتح و تقسيم فرانسه E 18500218 V10
Ar Fa En ME0631 نامه‌هايی از فرانسه ٣. نشانه‌هایی از زمان آينده. - انقلاب مورد انتظار E 18500219 V10
Ar Fa En ME0647 لايحه ده ساعت کار E 18500310 V10
Ar Fa En ME0648 بررسی‌های سياسی-اقتصادی از روزنامه جديد راين شماره ٤ ME 1850 V10
Ar Fa En ME0649 بررسی‌ها شماره ٤: جزوات روز، اديت شده توسط توماس کارلايل، شماره ١، عصر حاضر، شماره ٢، زندانهای نمونه ME 185003 V10
Ar Fa En ME0650 بررسی‌ها شماره ٤: توطئه‌گران از آ. شنو، انجمنهای سرّی * ME 185003 V10
Ar Fa En ME0632 نامه‌هايی از فرانسه ٤. انتخابات. - پيروزی با شکوه سرخها. - عروج پرولتاريا. - سرخوردگی نظم‌طلبان. - نقشه‌های جديد سرکوب و تحريک انقلاب E 18500322 V10
Ar Fa En ME0651 بررسی‌ها شماره ٤: سوسياليسم و قدرت حاکم، از اميل دو ژيراردن ME 185004 V10
Ar Fa En ME0652 بررسی‌ها، مارس و آوريل ١٨٥٠ ME 18500418 V10
Ar Fa En ME0633 نامه‌هايی از فرانسه ٥ E 18500420 V10
Ar Fa En ME0653 لوئی ناپلئون و فولد M 185004 V10
Ar Fa En ME0654 گُتفريد کينکِل ME 185004 V10
Ar Fa En ME0655 يادداشت سردبير ME 185004 V10
Ar Fa En ME0656 اطلاعيه ME 185004 V10
Ar Fa En ME0657 به سردبير روزنامه تايمز ME 18500528 V10
Ar Fa En ME0658 دو سال از يک انقلاب: ١٨٤٨ و ١٨٤٩ E 185005 V10
Ar Fa En ME0659 نامه‌ای به سفير پروس در لندن، بارون بونسِن ME 185005 V10
Ar Fa En ME0634 نامه‌هايی از فرانسه ٦ E 18500530 V10
Ar Fa En ME0660 پيام کميته اتحاديه کمونيستها (کمونيست ليگ) به اعضا ME 185006 V10
Ar Fa En ME0662 به سردبير نشريه اسپکتِيتور ME 18500614 V10
Ar Fa En ME0661 پناهجويان پروسی ME 18500615 V10
Ar Fa En ME0663 به سردبير روزنامه گلوب (جهان) M 18500616 V10
Ar Fa En ME0635 نامه‌هايی از فرانسه ٧ E 18500622 V10
Ar Fa En ME0665 به رئيس اجلاس پناهجويان در لندن M 18500630 V10
Ar Fa En ME0664 اطلاعيه به سردبير روزنامه جديد آلمان (نويه دويچه زايتونگ) ME 18500704 V10
Ar Fa En ME0666 به سر دبيران روزنامه وِسِر (وسر زايتونگ) ME 18500710 V10
Ar Fa En ME0667 نامه‌ از آلمان. جنگ در شلِسويگ هولشتاين E 18500721 V10
Ar Fa En ME0668 جنگ دهقانی در آلمان E 1850 V10
Ar Fa En ME0636 نامه‌هايی از فرانسه ٨ E 18500723 V10
Ar Fa En ME0669 اطلاعيه در مورد کناره‌گيری از انجمن آموزشی کارگران آلمانی در لندن ME 18500917 V10
Ar Fa En ME0670 نامه‌ای به آدام، بارتِلمی و ويديل ME 18501009 V10
Ar Fa En ME0671 ملاحظات سردبير در مورد مقاله "دوزندگی در لندن يا مبارزه بين سرمايه بزرگ و سرمايه کوچک"، نوشته جِی، جی، اکاريوس ME 185010 V10
Ar Fa En ME0672 درباره شعار الغای دولت و "دوستان آنارشی" در آلمان E 1850 V10
Ar Fa En ME0673 بررسی‌ها، مه تا اکتبر ١٨٥٠ ME 18501101 V10
Ar Fa En ME0674 پيشنويس اطلاعيه هاينريش باوئر و کارل فاندِر، درباره پولهای انجمن آموزشی کارگران آلمانی در لندن ME 185012 V10
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٥١ 1851
Ar Fa En ME0675 جهت اطلاع عموم ME 18510127 V10
Ar Fa En ME0676 معرفی جزوه "خطابيه بلانکی" که برای کميته پناهندگان ارسال شده است ME 18510210 V10
Ar Fa En ME0677 به سردبير روزنامه تايمز E 18510305 V10
Ar Fa En ME0678 موقعيت و چشم‌اندازهای يک جنگ از جانب ائتلاف مقدس عليه فرانسه در سال ١٨٥٢ E 185104 V10
Ar Fa En ME0679 قانون اساسی جمهوری فرانسه مصوب چهارم نوامبر ١٨٤٨ M 18510614 V10
Ar Fa En ME0681 اطلاعيه و نامه همراهش به هيأت تحريريه روزنامه سراسری آوسبورگ (آوسبورگ آلگماينه زايتونگ). ٤ اکتبر ١٨٥١ M 18511009 V11
Ar Fa En ME1864 بررسى انتقادى کتاب پرودون - يادداشتها E 185110 V11
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٥٢ 1852
Ar Fa En ME0680 انقلاب و ضد انقلاب در آلمان ME 1851-52 V11
Ar Fa En ME1863 انگلستان E 18520130 V11
Ar Fa En ME0683 به سردبير روزنامه تايمز ME 18520129 V11
Ar Fa En ME0684 علل واقعی اينکه چرا پرولتاريای فرانسه در دسامبر بالنسبه نافعّال ماند E 18520410 V11
Ar Fa En ME0682 هژدهم برومر لوئی بناپارت M 185203 V11
Ar Fa En ME0685 اطلاعيه ارسالی به هيأت تحريريه روزنامه کلن M 18520303 V11
Ar Fa En ME0686 ژنرال کلاپکا M 18520510 V11
Ar Fa En ME0687 مردان بزرگ تبعيدی ME 185206 V11
Ar Fa En ME0688 انتخابات در انگلستان. توری‌ها و ويگ‌ها M 18520806 V11
Ar Fa En ME0690 تقلب و فساد در انتخابات M 18520820 V11
Ar Fa En ME0691 نتايج انتخابات M 18520816 V11
Ar Fa En ME0692 جنبشهای مازينی و کُسوت. اتحاد و تشکل با لوئی ناپلئون. پالمرستون M 18520928 V11
Ar Fa En ME0693 پوپريسم و تجارت آزاد. بحران تجاری‌ای که در راه است M 18521015 V11
Ar Fa En ME0694 نتايج سياسی هيجان تجارتی M 18521019 V11
Ar Fa En ME0695 احزاب سياسی و چشم‌اندازها M 18521102 V11
Ar Fa En ME0696 کوششهايی برای شکل دادن به يک حزب جديد اپوزيسيون M 18521109 V11
Ar Fa En ME0689 چارتيستها M 18520825 V11
Ar Fa En ME0697 اطلاعيه عمومی خطاب به سردبيران مطبوعات انگليسی ME 18521028 V11
Ar Fa En ME0698 محاکمات کلن. به سردبير روزنامه مورنينگ ادورتايز M 18521106 V11
Ar Fa En ME0699 کُسوت، مازينی و لوئی ناپلئون M 18521116 V11
Ar Fa En ME0700 بيانيه نهايی درباره محاکمات اخير کلن ME 18521129 V11
Ar Fa En ME0701 محاکمه اخير در کلن E 18521129 V11
Ar Fa En ME0703 پارلمان. رأی‌گيری ٢٦ نوامبر. بودجه دولت ديسرائيلی M 18521210 V11
Ar Fa En ME0704 پاسخی به "منشی" کُسوت M 18521214 V11
Ar Fa En ME0705 شکست هيأت وزرا M 18531217 V11
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٥٣ 1853
Ar Fa En ME0702 حقايق برملا شده درباره محاکمه کمونيستها در کلن M 1853 V11
Ar Fa En ME0706 سازمان اداری کهنه و از کارافتاده. چشم‌اندازهای هيأت ائتلافی وزيران M 18530111 V11
Ar Fa En ME0707 دورنماهای سياسی. رونق تجاری. مورد مرگ از گرسنگی M 18530114 V11
Ar Fa En ME0708 انتخابات. اوضاع تيره مالی. دوشس سادرلند و برده‌داری M 18530121 V11
Ar Fa En ME0709 مجازات اعدام. جزوه آقای کوبدن. مقررات بانک انگلستان M 18530128 V11
Ar Fa En ME0710 امور مالی و دفاعی. کم شدن آريستوکراسی. سياست M 18530208 V11
Ar Fa En ME0711 براندازی در ايتاليا. سياست بريتانيا M 18530211 V11
Ar Fa En ME0712 حمله به فرانسيس ژوزف. شورش ميلان. سياست در بريتانيا. سخنرانی ديسرائيلی. خواست ناپلئون M 18530222 V11
Ar Fa En ME0713 بحثهای پارلمان. کشيشان عليه سوسياليسم. مرگ از گرسنگی M 18530225 V11
Ar Fa En ME0714 مهاجرت به زور. کُسوت و مازينی. مسأله پناهندگی. رشوه دهی و رشوه خواری در انتخابات انگلستان. آقای کوبدن M 18530304 V11
Ar Fa En ME0715 کُسوت و مازينی. نقشه‌های پنهانی دولت پروس. قرارداد تجاری اتريش و پروس. روزنامه تايمز و پناهندگان M 18530318 V11
Ar Fa En ME0716 سياست بريتانيا. - ديسرائيلی. - پناهندگان. - مازينی در لندن. - ترکيه ME 18530322 V12
Ar Fa En ME0717 مسأله واقعی در ترکيه E 18530323 V12
Ar Fa En ME0718 مطبوعات لندن. - سياست ناپلئون در قبال مسأله ترکيه M 18530325 V12
Ar Fa En ME0719 مسأله ترکيه E 18530327 V12
Ar Fa En ME0720 توطئه برلين M 18530401 V12
Ar Fa En ME0721 در اروپا چه بر سر ترکيه ميآيد؟ E 18530405 V12
Ar Fa En ME0722 توطئه برلين. - پليس لندن. - مازينی. - رادِتزکی M 18530408 V12
Ar Fa En ME0723 اعترافات هيرش M 185304 V12
Ar Fa En ME0724 حُقّه مالی جديد؛ گلادستون * M 18530412 V12
Ar Fa En ME0725 دستاوردهای هيأت دولت M 18530412 V12
Ar Fa En ME0726 فرگوس اُوکانر.- شکستهای هيأت دولت. - بودجه M 18530419 V12
Ar Fa En ME0727 ال.اس.دی، يا بودجه‌های طبقاتی، و چه کسی از اين بودجه‌ها بهره‌مند ميشود M 18530420 V12
Ar Fa En ME0728 شورش در قسطنطنيه (کسنتانتينوپل). آلمان *. - بودجه M 18530421 V12
Ar Fa En ME0729 صابون برای مردم، خوراکی برای روزنامه تايمز. - بودجه دولت ائتلافی * M 18530425 V12
Ar Fa En ME0730 قضيه راکت. - عمليات براندازی در سوئيس ME 18530429 V12
Ar Fa En ME0731 موضع سياسی جمهوری سوئيس E 185304 V12
Ar Fa En ME0732 انقلاب در چين و در اروپا M 185305 V12
Ar Fa En ME0733 قضايای هلند. - دانمارک. - تبديل ديون بريتانيا. - هندوستان. - ترکيه و روسيه M 18530524 V12
Ar Fa En ME0734 مازينی. - سوئيس و اتريش. - مسأله ترکيه M 18530527 V12
Ar Fa En ME0735 مسأله ترکيه. - بزرگنمايی روسيه در روزنامه تايمز M 18530531 V12
Ar Fa En ME0736 فريبکاری روسيه. - شکست گلادستون. - رفرمهای سِر چالرز وود در هند شرقی M 18530607 V12
Ar Fa En ME0737 فرمانروايی بريتانيا در هند M 185306 V12
Ar Fa En ME0738 ثروتمندی انگلستان. - اعتصابها. - مسأله ترکيه. - هندوستان M 18530617 V12
Ar Fa En ME0739 ترکيه و روسيه. - زد و بند هيأت حاکمه ابردين با روسيه. - بودجه. - ماليات بر ضمائم روزنامه‌ها. - فساد در پارلمان M 18530621 V12
Ar Fa En ME0740 کمپانی هند شرقی - تاريخ و نتايجش M 185306 V12
Ar Fa En ME0741 مسأله هندوستان. - حق مستأجر در ايرلند M 185306 V12
Ar Fa En ME0742 مشی سياسی روسيه عليه ترکيه. - چارتيسم M 185307 V12
Ar Fa En ME0743 مسأله جنگ ترکيه. - روزنامه نيويورک تريبون در مجلس عوام. - دولت هندوستان M 18530705 V12
Ar Fa En ME0744 طرح پيشنهادی لِيارد. - مبارزه بر سر لايحه ده ساعت کار M 18530708 V12
Ar Fa En ME0745 معضلات روسيه-ترکيه. - طفره رفتن‌های کابينه بريتانيا. - آخرين يادداشت نِسِلرُد. - مسأله هند شرقی M 18530712 V12
Ar Fa En ME0746 جنگ در برمه. - مسأله روسيه. - تماسهای ديپلماتيک بودار M 18530715 V12
Ar Fa En ME0747 مسأله جنگ. - اقدامات پارلمان. - هندوستان M 18530719 V12
Ar Fa En ME0748 نتايج آينده فرمانروايی بريتانيا در هندوستان M 185307 V12
Ar Fa En ME0749 شکست مالی دولت. - ايرلند. - مسأله روسيه * M 18530729 V12
Ar Fa En ME0750 مجلس عوام. - مطبوعات درباره مسأله شرق. - مانيفست سزار. - دانمارک M 18530802 V12
Ar Fa En ME0751 وظيفه قانونی مطلع کردن عموم. - جنبش‌های روسيه. - دانمارک. - ايالات متحده در روزنامه اوروپه M 18530805 V12
Ar Fa En ME0752 مسأله جنگ. - جمعيت انگلستان و عوايد ناشی از تجارت. - اقدامات پارلمان M 185308 V12
Ar Fa En ME0753 اورکهارت. - بِم. - مسأله ترکيه در مجلس اعيان M 18530816 V12
Ar Fa En ME0754 مسأله ترکيه در مجلس عوام M 18530819 V12
Ar Fa En ME0755 مسائل اروپا و انگلستان M 18530823 V12
Ar Fa En ME0756 ميخائيل باکونين M 185308 V12
Ar Fa En ME0757 افزايش قيمت غلات. - وبا. - اعتصابات. - جنبش ملوانان M 18530830 V12
Ar Fa En ME0758 به سردبير روزنامه مردم M 185309 V12
Ar Fa En ME0759 يادداشت وين. - ايالات متحده و اروپا. - نامه‌هايی از شوميا. - قانون بانک آقای پيل M 18530909 V12
Ar Fa En ME0760 جنبشهای سياسی. - قحطی نان در اروپا M 18530913 V12
Ar Fa En ME0761 قدرتهای غرب و ترکيه. - بحران مشرف‌الوقوع اقتصادی. - احداث راه آهن در هندوستان M 18530920 V12
Ar Fa En ME0762 قدرتهای غرب و ترکيه. - علائم بحران اقتصادی M 18530923 V12
Ar Fa En ME1865 درباره و به بهانه هنرى چارلز کارى M 18530924 V26
Ar Fa En ME0763 وحشت و دستپاچگی در بورس سهام لندن. - اعتصابات M 18530927 V12
Ar Fa En ME0764 روسها در ترکيه E 18531017 V12
Ar Fa En ME0765 لرد پالمرستون M 185310 V12
Ar Fa En ME0766 مسأله جنگ. - موضوعات و مسائل مالی. - اعتصابات M 185310 V12
Ar Fa En ME0767 مانيفست ترکی. - وضعيت اقتصادی فرانسه M 18531018 V12
Ar Fa En ME0768 دستگيری دلسکلوز. - دانمارک. - اتريش. - روزنامه تايمز درباره چشم‌اندازهای جنگ عليه روسيه M 18531021 V12
Ar Fa En ME0769 تحرکات نظامی در ترکيه E 18531021 V12
Ar Fa En ME0770 جنگ مقدس E 18531027 V12
Ar Fa En ME0771 جنگ. - اعتصابات. - قحطی M 185311 V12
Ar Fa En ME0772 هيأت نمايندگی ايران در افغانستان و هيأت نمايندگی روسيه در آسيای مرکزی. - دانمارک. - جنگ بر سر دانوب در آسيا. - شورش کارگران ذغال سنگ ويگان M 18531104 V12
Ar Fa En ME0773 پيشرفت جنگ ترکيه E 18531108 V12
Ar Fa En ME0774 شکستهای روسيه E 18531111 V12
Ar Fa En ME0775 مسألۀ کارگری M 18531111 V12
Ar Fa En ME0776 ثروتمندی. - مسأله کار * M 18531115 V12
Ar Fa En ME0777 پيشرفت جنگ ترکيه E 18531118 V12
Ar Fa En ME0778 ديويد اورکهارت M 185311 V12
Ar Fa En ME0779 سردار ميدان فرزانگی * M 185311 V12
Ar Fa En ME0780 سخنرانی مانتويفل. - جنبش مذهبی در پروس. - پيام مازينی. - بنگاه لندن. - رفرم راسل. - پارلمان ليبر M 18531129 V12
Ar Fa En ME0781 جنگ بر سر دانوب E 18531202 V12
Ar Fa En ME0782 جنگ ترکيه. - دورانی سخت برای صنايع M 18531202 V12
Ar Fa En ME0783 توافقنامه (کنوانسيون) چهارجانبه. - انگلستان و جنگ M 18531209 V12
Ar Fa En ME0784 پيروزی روسيه. - موضع انگلستان و فرانسه M 18531213 V12
Ar Fa En ME0785 کناره‌گيری پالمرستون M 18531231 V12
Ar Fa En ME0786 پيشرفت جنگ ترکيه E 18531223 V12
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٥٤ 1854
Ar Fa En ME0787 جنگ اروپا E 18540202 V12
Ar Fa En ME0788 قدرتهای غربی و ترکيه M 18540110 V12
Ar Fa En ME0789 جنگ در شرق M 18540114 V12
Ar Fa En ME0790 آخرين نبرد در اوروپه E 18540208 V12
Ar Fa En ME0791 درگيريها در شرق. - اوضاع مالی اتريش و فرانسه. - تقويت استحکامات قسطنطنيه (کنستانتينوپل) M 18540120 V12
Ar Fa En ME0792 نقطه نظرات سزار. - پرنس آلبرت M 18540124 V12
Ar Fa En ME0793 تقويت استحکامات قسطنطنيه (کنستانتينوپل). - بيطرفی دانمارک. - ترکيب پارلمان بريتانيا. - بدی محصول در اروپا ME 18540127 V12
Ar Fa En ME0794 مأموريت کُنت اورلف. - اوضاع مالی روسيه در خلال جنگ M 18540203 V12
Ar Fa En ME0795 کتابهای آبی. - بحثهای پارلمانی روز ٦ فوريه. - مأموريت کُنت اورلُف. - عمليات نيروی دريايی متفقين. بريگاد ايرلند. - در رابطه با اجلاس پارلمان ليبر * M 18540207 V12
Ar Fa En ME0796 ديپلماسی روسيه. - کتاب آبی درباره مسأله شرق. - مونته‌نگرو M 18540210 V12
Ar Fa En ME1866 مسأله جنگ در اروپا ME 18540214 V13
Ar Fa En ME1867 بيانيه کابينه پروس. نقشه‌هاى ناپلئون. سياست پروس. M 18540217 V13
Ar Fa En ME1868 بحثهاى پارلمان M 18540221 V13
Ar Fa En ME1869 بحثهاى پارلمانى ٢٢ فوريه. اعزام پُوزو دى بُورگو. سياست قدرتهاى غرب. M 18540224 V13
Ar Fa En ME1870 نقشه‌هاى جنگى انگلستان و فرانسه. براندازى دولت در يونان. اسپانيا. چين. M 18540303 V13
Ar Fa En ME1871 ورشکستگى اتريش M 18540322 V13
Ar Fa En ME1872 افتتاح پارلمان لِيبِر (حزب کارگر). بودجه جنگى انگلستان M 18540307 V13
Ar Fa En ME1873 نامه به پارلمان لِيبِر (روزنامه مردم) M 18540309 V13
Ar Fa En ME1874 پارلمان لِيبِر (حزب کارگر) M 18540310 V13
Ar Fa En ME1875 عقب‌نشينى روسها از کلافات (شهر کنار دانوب در رومانى) E 18540313 V13
Ar Fa En ME1876 براندازى دولت در يونان M 18540314 V13
Ar Fa En ME1877 اسناد مربوط به تقسيم ترکيه M 18540321 V13
Ar Fa En ME1878 تماسهاى ديپلماتيک سرّى M 18540324 V13
Ar Fa En ME1879 اعلان جنگ. درباره تاريخ مسأله شرق M 18540328 V13
Ar Fa En ME1880 استحکامات کرونشتات E 18540329 V13
Ar Fa En ME1881 اوضاع مالى بريتانيا. دردسر در پرِستون. M 18540331 V13
Ar Fa En ME1882 ارتش روسيه E 18540410 V13
Ar Fa En ME0837 جنگ اروپا ME 18540404 V13
Ar Fa En ME0797 مباحثات مربوط به جنگ در پارلمان M 18540404 V13
Ar Fa En ME1883 قدرتهاى روسيه و آلمان. قيمت غلات. M 18540407 V13
Ar Fa En ME1884 مواضع ارتشها در ترکيه E 18540413 V13
Ar Fa En ME1885 يادداشت رشيد پاشا. يک روزنامه ايتاليايى درباره مسأله شرق. M 18540418 V13
Ar Fa En ME1886 يونان و ترکيه. ترکيه و قدرتهاى غرب. رکود فروش گندم در انگلستان M 18540421 V13
Ar Fa En ME1887 جنگ ترکيه E 18540424 V13
Ar Fa En ME1888 براندازى دولت در يونان. مهاجرت از لهستان. قرارداد اتريش-پروس. مدارک روسيه. M 18540428 V13
Ar Fa En ME1889 بمباران اودسا. يونان. بيانيه رسمى پرنس دانيل مونته‌نگرو. نطق مانتوفل. M 18540503 V13
Ar Fa En ME1890 اخبارى از اقدامات اروپا E 18540504 V13
Ar Fa En ME1891 ماليه بريتانيا M 18540509 V13
Ar Fa En ME1892 پيروزى پرآوازه E 18540515 V13
Ar Fa En ME1893 حمله به سباستوپل. بيرون راندن سکنه و تخريب آباديها در اسکاتلند. M 18540519 V13
Ar Fa En ME1894 جنگ E 18540522 V13
Ar Fa En ME1895 وضعيت فعلى ارتش انگستان. - تاکتيکها، اونيفورم، تدارکات و غيره. E 18540526 V13
Ar Fa En ME1896 قرارداد اتريش و پروس. بحثهاى پارلمانى ٢٩ مه. M 18540530 V13
Ar Fa En ME1897 تشکيل يک وزراتخانه ويژه جنگ در بريتانيا. جنگ بر سر رودخانه دانوب. وضعيت اقتصادى. M 18540602 V13
Ar Fa En ME1898 تجديد سازمان اداره جنگ در بريتانيا. احضاريه آستين. وضعيت اقتصادى بريتانيا. سن آرناتيد. M 18540609 V13
Ar Fa En ME1899 محاصره سيليستريا (شهر مرزى بلغارستان و رومانى در ساحل دانوب) E 18540610 V13
Ar Fa En ME1900 موقعيت جنگ روسيه ME 18540623 V13
Ar Fa En ME1901 عقب‌نشينى روسيه ME 18540623 V13
Ar Fa En ME1902 جنگ. بحث در پارلمان. M 18540627 V13
Ar Fa En ME1903 براندازى دولت در مادريد. قرارداد اتريش-ترکيه. مولداوى و والاچى (رومانى) M 18540704 V13
Ar Fa En ME1904 جنگ بر سر دانوب E 18540706 V13
Ar Fa En ME1905 جزئيات در مورد براندازى دولت در مادريد. احضاريه‌ اتريش-پروس. قرضه جديد اتريش. والاچى (رومانى) M 18540707 V13
Ar Fa En ME1906 هيجان در ايتاليا. وقايع اسپانيا. مواضع دولتهاى آلمان. قضات دادگاههاى رسيدگى به جنحه در بريتانيا. M 18540714 V13
Ar Fa En ME1907 کنگره‌اى در وين. قرضه اتريش. بيانيه‌هاى رسمى دوک و اودانِل. بحران وزراتى در بريتانيا. M 18540718 V13
Ar Fa En ME1908 انقلاب اسپانيا. يونان و ترکيه. M 18540721 V13
Ar Fa En ME1913 مباحثات مربوط به جنگ در پارلمان M 18540725 V13
Ar Fa En ME0798 خط مشی سياسی اتريش. - مباحثات مربوط به جنگ در مجلس عوام M 18540728 V13
Ar Fa En ME0799 تکرار طاقت‌فرسای جنگ * ME 18540801 V13
Ar Fa En ME1912 طبقه متوسط انگلستان M 18540801 V13
Ar Fa En ME0800 اسپرانتو M 18540819 V13
Ar Fa En ME0801 حمله به پايگاههای روسی E 18540807 V13
Ar Fa En ME0802 تخليه مناطق اميرنشين حاشيه دانوب. - رويدادهای اسپانيا. - قانون اساسی جديد دانمارک. - چارتيستها M 18540808 V13
Ar Fa En ME0803 تخليه مولداوی و والاشی. - لهستان. - مطالبات مردم اسپانيا M 18540811 V13
Ar Fa En ME0804 مسأله شرق. انقلاب در اسپانيا. - مطبوعات مادريد M 18540815 V13
Ar Fa En ME0805 انقلاب در اسپانيا. - بومارسوند M 18540818 V13
Ar Fa En ME0806 تصرف بومارسوند (مقاله اول) E 18540819 V13
Ar Fa En ME1914 تصرف بومارسوند (مقاله دوم) E 18540826 V13
Ar Fa En ME0807 اسپانيای انقلابی M 18541114 V13
Ar Fa En ME0808 ارتجاع در اسپانيا M 18540901 V13
Ar Fa En ME0809 شايعاتی درباره دستگيری مازينی. - استقراض اجباری اتريش. - اوضاع و احوال در والاشی M 18540912 V13
Ar Fa En ME0810 عمليات نيروی دريايی متفقين. - اوضاع و احوال در اميرنشينهای دانوب. - اسپانيا. - تجارت خارجی بريتانيا M 18540915 V13
Ar Fa En ME1909 يک دولت نظامى (جونتاى) مرکزى M 18540922 V13
Ar Fa En ME0811 حمله به سِباستوپل E 18540925 V13
Ar Fa En ME0812 اخباری از کريمه E 18541003 V13
Ar Fa En ME0813 حيله سباستوپل ME 18541006 V13
Ar Fa En ME0814 حيله سباستوپل. - اخبار عمومی ME 18541006 V13
Ar Fa En ME0815 نبرد آلما E 18541009 V13
Ar Fa En ME0816 قدرت نظامی روسيه E 18541016 V13
Ar Fa En ME0817 محاصره سباستوپل E 18541030 V13
Ar Fa En ME0818 لشگرکشی در کريمه E 18541109 V13
Ar Fa En ME0819 جنگ در شرق E 18541116 V13
Ar Fa En ME1910 خلاصه منتشر نشده‌اى از يک سرى مقالات "اسپانياى انقلابى" M 18541121 V13
Ar Fa En ME0820 نبرد اينکرمن E 18541127 V13
Ar Fa En ME0821 لشگرکشی کريمه E 18541204 V13
Ar Fa En ME0822 پيشرفت جنگ ME 18541215 V13
Ar Fa En ME0823 قدرت نظامی اتريش E 18541221 V13
Ar Fa En ME0824 نگاهی به گذشته M 18541229 V13
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٥٥ 1855
Ar Fa En ME0825 مطبوعات و سيستم نظامی M 18550103 V13
Ar Fa En ME0826 فاجعه برای انگلستان در کريمه E 18550104 V13
Ar Fa En ME0827 بحران در صنعت و تجارت M 18550108 V13
Ar Fa En ME0828 چهار نکته M 18550109 V13
Ar Fa En ME0829 بحران تجاری در بريتانيا M 18550111 V13
Ar Fa En ME0830 مراسم نيايش يکشنبه‌ها و آبجوفروش‌ها. کلان‌ريکارد M 18550119 V13
Ar Fa En ME0831 ملاحظات انتقادی بر محاصره سباستوپل E 18550119 V13
Ar Fa En ME0832 لشگرکشی کريمه E 18550119 V13
Ar Fa En ME0833 هدف از مذاکرات. - پلميک عليه روسيه. - * M 18550123 V13
Ar Fa En ME0834 افتتاح پارلمان M 18550124 V13
Ar Fa En ME0835 ملاحظاتی بر بحران کابينه M 18550126 V13
Ar Fa En ME0836 اخبار پارلمانی M 18550127 V13
Ar Fa En ME1915 جنگ اروپا E 18550129 V13
Ar Fa En ME0838 از پارلمان. - از صحنه جنگ ME 18550129 V13
Ar Fa En ME0839 دولت پيشين بريتانيا * ME 18550201 V13
Ar Fa En ME0840 درباره بحران هيأت دولت M 18550202 V13
Ar Fa En ME0841 سقوط هيأت وزرای ابردين M 18550202 V13
Ar Fa En ME0842 دولت شکست خورده M 18550203 V13
Ar Fa En ME0843 احزاب و دوستانشان M 18550205 V13
Ar Fa En ME0844 دو بحران M 18550206 V13
Ar Fa En ME0845 مبارزه در کريمه E 18550209 V14
Ar Fa En ME0846 پالمرستون. - ارتش ME 18550209 V14
Ar Fa En ME0847 از پارلمان. - گلادستون * M 18550210 V14
Ar Fa En ME0848 لرد پالمرستون M 18550212 V14
Ar Fa En ME0849 تجديد انتخاب هربرت. - اولين اقدامات هيأت دولت جديد. - اخباری از هندوستان M 18550216 V14
Ar Fa En ME0850 پارلمان M 18550217 V14
Ar Fa En ME0851 ائتلاف توری‌ها و راديکال‌ها M 18550219 V14
Ar Fa En ME0852 جنگی که بر اروپا سايه انداخته است E 18550220 V14
Ar Fa En ME0853 موضوعات و مسائل پارلمانی-نظامی ME 18550220 V14
Ar Fa En ME0854 درباره بحران جديد هيأت دولت M 18550224 V14
Ar Fa En ME0855 ژوزف هيوم M 18550224 V14
Ar Fa En ME0856 پالمرستون M 18550227 V14
Ar Fa En ME0857 قانون اساسی بريتانيا M 18550302 V14
Ar Fa En ME0858 لِيارد M 18550302 V14
Ar Fa En ME0859 بحران در انگلستان M 18550302 V14
Ar Fa En ME0860 خريد کميسيونها. - اخباری از استراليا M 18550303 V14
Ar Fa En ME0861 مطبوعات انگلستان درباره تزار سابق M 18550303 V14
Ar Fa En ME0862 درباره تاريخ ائتلافهای فرانسه * M 18550306 V14
Ar Fa En ME0863 کميته تحقيق M 18550307 V14
Ar Fa En ME0864 خاطرات بروکسل * M 18550307 V14
Ar Fa En ME0865 انتقام ايرلند M 18550313 V14
Ar Fa En ME0866 نتايج حاصله در کريمه E 18550316 V14
Ar Fa En ME0867 سرنوشت يک ماجراجوی کبير E 18550316 V14
Ar Fa En ME0868 انتقاد به نحوه پيشبرد جنگ از سوی فرانسه ME 18550317 V14
Ar Fa En ME0869 آژيتاسيون عليه پروس. - يک روز روزه M 18550319 V14
Ar Fa En ME0870 يک گردهمايی M 18550320 V14
Ar Fa En ME0871 گزارشهايی از مطبوعات انگلستان M 18550320 V14
Ar Fa En ME0872 از پارلمان M 18550321 V14
Ar Fa En ME0873 آخرين جاخالی دادن ناپلئون E 18550323 V14
Ar Fa En ME0874 نبردی در سباستوپل E 18550323 V14
Ar Fa En ME0875 ملاحظاتی در مورد تاريخ ائتلافهای فرانسه M 18550324 V14
Ar Fa En ME0876 ناپلئون و باربِس. مقررات جديد مربوط به تمبر روزنامه M 18550327 V14
Ar Fa En ME0877 کميته تحقيق M 18550328 V14
Ar Fa En ME0878 ارتش بريتانيا M 18550328 V14
Ar Fa En ME0879 پيشرفت جنگ E 18550330 V14
Ar Fa En ME0880 اوضاع و احوال در کريمه E 18550330 V14
Ar Fa En ME0881 افتضاحی در قوانين فرانسه. - نفوذ دروين دو لويز (وزير امور خارجه لوئی بناپارت) M 18550403 V14
Ar Fa En ME0882 دورنمای احتمالی در فرانسه و انگستان M 18550410 V14
Ar Fa En ME0883 معذرتخواهی ناپلئون E 18550414 V14
Ar Fa En ME0884 محاصره سباستوپل E 18550415 V14
Ar Fa En ME0885 آلمان و پان-اسلاويسم E 18550417 V14
Ar Fa En ME0886 مبارزه اروپا E 18550417 V14
Ar Fa En ME0887 درباره تاريخ آژيتاسيون سياسی M 18550507 V14
Ar Fa En ME0888 از سباستوپل E 18550508 V14
Ar Fa En ME0889 پيانوری. - نارضايی از اتريش M 18550509 V14
Ar Fa En ME0890 حرکتی جديد در کريمه E 18550511 V14
Ar Fa En ME0891 روزنامه مورنينگ پست و پروس در مقابل هم. خصلت ويگ‌ها و توری‌ها M 18550514 V14
Ar Fa En ME0892 نشست مجلس اعيان M 18550515 V14
Ar Fa En ME0893 آژيتاسيون در بيرون پارلمان M 18550516 V14
Ar Fa En ME0894 مسأله مالی M 18550519 V14
Ar Fa En ME0895 جنگ کريمه E 18550521 V14
Ar Fa En ME0896 درباره جنبش رفرم M 18550521 V14
Ar Fa En ME0897 نقدی به قضيه کريمه. - از پارلمان M 18550523 V14
Ar Fa En ME0898 فرمانده جديد فرانسوی E 18550524 V14
Ar Fa En ME0899 پيش‌درآمد نمايش لرد پالمرستون. - سير آخرين وقايع در کريمه * ME 18550524 V14
Ar Fa En ME0900 رفرم پارلمانی. - توقف و ادامه کنفرانس وين. - جنگ به اصطلاح نابود کننده M 18550526 V14
Ar Fa En ME0901 طرح پيشنهادی ديسرائيلی M 18550828 V14
Ar Fa En ME0902 از پارلمان M 18550529 V14
Ar Fa En ME0903 نقدی به نطق اخير پالمرستون M 18550601 V14
Ar Fa En ME0904 انجمن مدافع رفرم اداری. - مرامنامه "مردم" * M 18550605 V14
Ar Fa En ME0905 پارلمانی M 18550606 V14
Ar Fa En ME0906 از کريمه E 18550608 V14
Ar Fa En ME0907 نقدی به وقايع کريمه E 18550608 V14
Ar Fa En ME0908 مباحثه بزرگ پارلمانی M 18550609 V14
Ar Fa En ME0909 سباستوپل E 18550612 V14
Ar Fa En ME0910 نقشه‌های جنگی ناپلئون E 18550615 V14
Ar Fa En ME0911 نامه‌های ناپيير.- کميته روبوک M 18550614 V14
Ar Fa En ME0912 بحث در مورد طرح لِيارد. جنگ در کريمه ME 18550616 V14
Ar Fa En ME0913 پيام پرنس آلبرت. - عوارض تمبر پست روزنامه‌ها M 18550618 V14
Ar Fa En ME0914 الگوهای جاافتاده و قابل تشخيص سياست * M 18550619 V14
Ar Fa En ME0915 جنگ محلی. - بحث در مورد رفرم اداری. - گزارش کميته روبوک و غيره ME 18550620 V14
Ar Fa En ME0916 اطلاعيه در رابطه با مذاکره سباستوپل. - از بورس پاريس. - بحث قتل عام هانگو در مجلس اعيان M 18550622 V14
Ar Fa En ME0917 واقعه ناگوار ١٨ ژوئن. - تقويت نيروها و استحکامات M 18550623 V14
Ar Fa En ME0918 جنبش ضد کليسا. - تظاهرات در هايدپارک M 18550625 V14
Ar Fa En ME0919 گزارشهای گوناگون M 18550626 V14
Ar Fa En ME0920 از سباستوپل E 18550629 V14
Ar Fa En ME0921 گزارشهای گوناگون M 18550630 V14
Ar Fa En ME0922 آژيتاسيون برای کوتاه کردن مراسم نيايش يکشنبه‌ها M 18550702 V14
Ar Fa En ME0923 آخرين ناکامی متفقين * E 18550706 V14
Ar Fa En ME0924 درگيری‌های پليس و مردم. - وقايع کريمه ME 18550706 V14
Ar Fa En ME0925 از پارلمان. - طرحهای پيشنهادی‌ روبوک و بول‌ور M 18550711 V14
Ar Fa En ME0926 از هر دو پارلمان. - طرح بول‌ور. - مسأله ايرلند M 18550713 V14
Ar Fa En ME0927 خطای بزرگ کريمه E 18550714 V14
Ar Fa En ME0928 استعفای راسل. - وقايع کريمه ME 18550714 V14
Ar Fa En ME0929 برکناری راسل M 18550717 V14
Ar Fa En ME0930 از پارلمان M 18550718 V14
Ar Fa En ME0931 چشم‌اندازهای جنگ E 18550720 V14
Ar Fa En ME0932 از پارلمان. - از صحنه جنگ ME 18550720 V14
Ar Fa En ME0933 پالمرستون. - کالبدشناسی طبقه حاکم بريتانيای کبير M 18550723 V14
Ar Fa En ME0934 لرد جان راسل M 18550725 V14
Ar Fa En ME0935 کنفرانس اخير بيرمنگام M 18550727 V14
Ar Fa En ME0936 ارتشهای اروپا E 18550801 V14
Ar Fa En ME0937 استعفای ژنرال سيمپسون. - از پارلمان M 18550803 V14
Ar Fa En ME0938 تفسيری بر کارهای پارلمان M 18550803 V14
Ar Fa En ME0939 نيروهای نظامی عليه روسيه M 18550811 V14
Ar Fa En ME0940 گردهمايی لهستان M 18550813 V14
Ar Fa En ME0941 درباره انتقاد از مشی سياسی اتريش در لشگرکشی کريمه M 18550815 V14
Ar Fa En ME0942 جنگ فرانسه و انگلستان عليه روسيه ME 18550817 V14
Ar Fa En ME0943 وقايع صحنه‌های جنگ M 18550822 V14
Ar Fa En ME0944 نامه ناپييِر M 18550824 V14
Ar Fa En ME0945 اتريش و جنگ M 18550826 V14
Ar Fa En ME0946 تنبيه پايينی‌ها ME 18550828 V14
Ar Fa En ME0947 نبرد چرنايا E 18550831 V14
Ar Fa En ME0948 انقلابی ديگر در انگلستان M 18550908 V14
Ar Fa En ME0949 سقوط سباستوپل E 18550911 V14
Ar Fa En ME0950 مراسم تدفين اُوکانر M 18550911 V14
Ar Fa En ME0951 چشم‌اندازهای کريمه E 18550914 V14
Ar Fa En ME0952 رويدادهای کريمه ME 18550914 V14
Ar Fa En ME0953 موقعيت تجاری و مالی M 18550924 V14
Ar Fa En ME0954 وضعيت جنگ E 18550926 V14
Ar Fa En ME0955 گزارشهای ژنرال سيمپسون، ژنرال پِليسييِر و ژنرال نيل ME 18550927 V14
Ar Fa En ME0956 واقعه عظيم جنگ E 18550928 V14
Ar Fa En ME0957 وحشيگری ديپلماتيک M 18551002 V14
Ar Fa En ME0958 گزارش رسمی مالی M 18551002 V14
Ar Fa En ME0959 بانک فرانسه. - تقويت قوا و استحکامات در کريمه. - فيلد مارشالهای جديد M 18551004 V14
Ar Fa En ME0960 کميته نيوکاسل M 18551006 V14
Ar Fa En ME0961 پيشرفت جنگ E 18551019 V14
Ar Fa En ME0962 وجوه مختلف جنگ E 18551025 V14
Ar Fa En ME0963 ارتش روسيه E 18551102 V14
Ar Fa En ME0964 گردهمايی بزرگ در حمايت از پناهندگان سياسی M 18551113 V14
Ar Fa En ME0965 مشی سياسی سنتی انگلستان M 18551228 V14
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٥٦ 1856
Ar Fa En ME0966 جنگ در آسيا E 18560111 V14
Ar Fa En ME0967 جنگ اروپا E 18560118 V14
Ar Fa En ME0968 دشواری آمريکا. قضايای فرانسه M 18560208 V14
Ar Fa En ME0969 سقوط شهر قارس (ترکيه) M 18560325 V14
Ar Fa En ME0970 بناپارت کوچک فرانسه M 18560401 V14
Ar Fa En ME0971 سقوط شهر قارس (ترکيه) M 18560410 V14
Ar Fa En ME0972 سخنرانی در سالگرد تأسيس روزنامه مردم - لندن ١٤ آوريل ١٨٥٦ M 18560414 V14
Ar Fa En ME0973 پروس M 18560415 V14
Ar Fa En ME0974 مجلس اعيان و بنای يادبود دوک يورک M 18560425 V14
Ar Fa En ME0975 به سردبير روزنامه مطبوعات آزاد (فری پرس) M 18560426 V14
Ar Fa En ME0976 کنجکاوی روزنامه‌های قارس * M 18560426 V14
Ar Fa En ME0977 ساردينيا M 18560516 V15
Ar Fa En ME0978 کرديت موبيليه فرانسه. ١، ٢، ٣ M 18560618 V15
Ar Fa En ME0979 حقايق برملا شده تاريخ ديپلماتيک قرن هژدهم M 185606 V15
Ar Fa En ME0980 انقلاب در اسپانيا M 18560725 V15
Ar Fa En ME0981 انقلاب در اسپانيا M 18560816 V15
Ar Fa En ME0982 بحران اقتصادی در اروپا M 18560926 V15
Ar Fa En ME0983 بحران پولی در اروپا M 18561003 V15
Ar Fa En ME0984 علل بحران پولی در اروپا M 18561014 V15
Ar Fa En ME0985 بحران پولی در اروپا. - از تاريخ جريان پول M 18561017 V15
Ar Fa En ME0986 بحران اقتصادی در فرانسه M 18561107 V15
Ar Fa En ME0987 بحران اروپا M 18561121 V15
Ar Fa En ME0988 تجارت دريايی اتريش M 18561126 V15
Ar Fa En ME0989 فرّ کيانی خاندان هوخن‌زولر M 185612 V15
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٥٧ 1857
Ar Fa En ME1227 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Abensberg E 1857 V18
Ar Fa En ME1855 رئوس طرح بحث نقد اقتصاد سياسی - گروندريسه M 1857 V28
Ar Fa En ME1228 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Acre E 1857 V18
Ar Fa En ME1229 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Actium E 1857 V18
Ar Fa En ME1230 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Adjutant E 1857 V18
Ar Fa En ME1231 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Airey E 1857 V18
Ar Fa En ME1232 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Aland E 1857 V18
Ar Fa En ME1233 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Albuera E 1857 V18
Ar Fa En ME1234 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Aldenhoven E 1857 V18
Ar Fa En ME1235 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Alessandria E 1857 V18
Ar Fa En ME1236 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Alma E 1857 V18
Ar Fa En ME1237 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Almeida E 1857 V18
Ar Fa En ME1238 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Amusette E 1857 V18
Ar Fa En ME1239 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Antwerp E 1857 V18
Ar Fa En ME1240 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Arbela E 1857 V18
Ar Fa En ME1241 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Arquebuse E 1857 V18
Ar Fa En ME1242 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Aspern E 1857 V18
Ar Fa En ME1243 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Attack E 1857 V18
Ar Fa En ME1244 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Abatis E 1857 V18
Ar Fa En ME1245 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Afghanistan - افغانستان E 1857 V18
Ar Fa En ME1246 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Barbette E 1857 V18
Ar Fa En ME1247 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Barclay ME 1857 V18
Ar Fa En ME1248 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bastion E 1857 V18
Ar Fa En ME1249 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bayonet E 1857 V18
Ar Fa En ME1250 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Berthier M 1857 V18
Ar Fa En ME1251 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Algeria - الجزاير E 1857 V18
Ar Fa En ME1252 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Ammunition E 1857 V18
Ar Fa En ME1253 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Battle E 1857 V18
Ar Fa En ME1254 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bennigsen ME 1857 V18
Ar Fa En ME1255 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Blum M 1857 V18
Ar Fa En ME1256 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bourrienne M 1857 V18
Ar Fa En ME1257 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Alms E 1857 V18
Ar Fa En ME1258 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Battery E 1857 V18
Ar Fa En ME1259 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bem ME 1857 V18
Ar Fa En ME1260 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bessieres M 1857 V18
Ar Fa En ME1261 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bivouac E 1857 V18
Ar Fa En ME1262 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Blindage E 1857 V18
Ar Fa En ME1263 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bonilet E 1857 V18
Ar Fa En ME1264 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bosquet ME 1857 V18
Ar Fa En ME1265 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bomb E 1857 V18
Ar Fa En ME1266 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bomb-Proof E 1857 V18
Ar Fa En ME1267 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bomb Vessel E 1857 V18
Ar Fa En ME1268 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bombardier E 1857 V18
Ar Fa En ME1269 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bombardment E 1857 V18
Ar Fa En ME1270 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bernadotte M 1857 V18
Ar Fa En ME1271 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bridge, Military E 1857 V18
Ar Fa En ME1272 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Brown M 1857 V18
Ar Fa En ME1273 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Armada ME 1857 V18
Ar Fa En ME1274 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Asacucho ME 1857 V18
Ar Fa En ME1275 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bluchel ME 1857 V18
Ar Fa En ME1276 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Artillery E 1857 V18
Ar Fa En ME1277 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bugeaud M 1857 V18
Ar Fa En ME1278 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Brune M 1857 V18
Ar Fa En ME0990 درگيری انگليس و چين M 18570123 V15
Ar Fa En ME0991 افزارهای جنگ کوهستانی در گذشته و حال E 185701 V15
Ar Fa En ME0992 جنگ عليه ايران M 18570127 V15
Ar Fa En ME0993 جزوه برونو باوئر درباره درگيری با روسيه M 185701 V15
Ar Fa En ME0994 چشم‌اندازهای جنگ انگليس و ايران E 18570202 V15
Ar Fa En ME0995 بودجه جديد انگلستان M 18570220 V15
Ar Fa En ME0996 بحثهای پارلمانی درباره برخوردهای خصمانه چين M 18570316 V15
Ar Fa En ME0997 شکست دولت پالمرستون M 18570325 V15
Ar Fa En ME0998 انتخابات آينده در انگلستان M 18570313 V15
Ar Fa En ME0999 تجارت روسيه با چين M 18570407 V15
Ar Fa En ME1000 انتخابات انگلستان M 18570320 V15
Ar Fa En ME1001 تجاوزات و تحريکات انگلستان در چين M 18570410 V15
Ar Fa En ME1002 خائنی در سيراکوس M 18570325 V15
Ar Fa En ME1003 شکست کوبدِن. برايت و گيبسون M 18570331 V15
Ar Fa En ME1004 هيأت نمايندگی جديد اعزامی از انگلستان به چين E 18570404 V15
Ar Fa En ME1005 نتايج انتخابات M 18570407 V15
Ar Fa En ME1006 وضع کارگران کارخانه M 18570407 V15
Ar Fa En ME1007 سيستم کارخانه‌های انگلستان M 18570410 V15
Ar Fa En ME1008 تغييراتی در ارتش روسيه E 18570416 V15
Ar Fa En ME1009 گربه‌های وحشی بريتانيا M 18570501 V15
Ar Fa En ME1010 کرديت موبيليه فرانسه M 18570515 V15
Ar Fa En ME1011 ايران و چين E 18570522 V15
Ar Fa En ME1012 حقايق برملا شده جالب M 18570526 V15
Ar Fa En ME1013 قانون جديد بانک در فرانسه M 18570602 V15
Ar Fa En ME1014 قرارداد ايران M 18570612 V15
Ar Fa En ME1015 شورش در ارتش هندوستان M 18570715 V15
Ar Fa En ME1016 وضعيت اروپا. - وضعيت مالی فرانسه M 18570710 V15
Ar Fa En ME1017 شورش در هندوستان M 18570717 V15
Ar Fa En ME1018 مسأله هندوستان M 18570814 V15
Ar Fa En ME1019 اخبار هندوستان M 18570814 V15
Ar Fa En ME1020 وضعيت جنبش براندازی در هندوستان M 18570818 V15
Ar Fa En ME1021 مسأله شرق M 18570827 V15
Ar Fa En ME1022 جنبش براندازی در هندوستان M 18570829 V15
Ar Fa En ME1023 اوضاع سياسی در اروپا M 18570905 V15
Ar Fa En ME1024 تحقيق در مورد شکنجه‌ها در هندوستان M 18570917 V15
Ar Fa En ME1025 شورش در هندوستان M 18570915 V15
Ar Fa En ME1026 درآمدهای بريتانيا در انگلستان M 18570921 V15
Ar Fa En ME1027 شورش هندوستان M 18570916 V15
Ar Fa En ME1028 کرديت موبيليه فرانسه M 18570908 V15
Ar Fa En ME1029 شورش در هندوستان M 18571003 V15
Ar Fa En ME1030 شورش در هندوستان M 18571013 V15
Ar Fa En ME1031 شورش در هندوستان M 18571023 V15
Ar Fa En ME1032 شورش در هندوستان M 18571114 V15
Ar Fa En ME1033 قانون ١٨٤٤ بانکها و بحران پولی در انگلستان M 18571106 V15
Ar Fa En ME1034 تغيير مسير ناگهانی بريتانيا M 18571113 V15
Ar Fa En ME1035 تصرف دهلی E 18571205 V15
Ar Fa En ME1036 بحران تجاری در انگلستان M 18571127 V15
Ar Fa En ME1037 بحران مالی در اروپا M 18571204 V15
Ar Fa En ME1038 بحران در اروپا M 18571218 V15
Ar Fa En ME1039 بحران فرانسه M 18571225 V15
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٥٨ 1858
Ar Fa En ME1040 محاصره و تهاجم به لاکنو (اوتار پرادش هندوستان) E 18580130 V15
Ar Fa En ME1041 تجارت بريتانيا M 18580107 V15
Ar Fa En ME1042 کاهش فشار و تضييقات در لاکنو E 18580201 V15
Ar Fa En ME1043 نزديک شدن به پرداخت وام به هندوستان M 18580209 V15
Ar Fa En ME1279 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bolivar y Ponte M 18580108 V18
Ar Fa En ME1280 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Campaign E DT V18
Ar Fa En ME1281 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Cannonade E DT V18
Ar Fa En ME1282 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Captain E DT V18
Ar Fa En ME1283 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Carabine E DT V18
Ar Fa En ME1284 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Carcass E DT V18
Ar Fa En ME1285 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Carronade E DT V18
Ar Fa En ME1286 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Cartouch E DT V18
Ar Fa En ME1287 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Cartridge E DT V18
Ar Fa En ME1288 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Case Shot E DT V18
Ar Fa En ME1289 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Berme E DT V18
Ar Fa En ME1290 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Blenheim E DT V18
Ar Fa En ME1291 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Borodino E DT V18
Ar Fa En ME1292 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bridge-Head E DT V18
Ar Fa En ME1293 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Buda E DT V18
Ar Fa En ME1294 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Camp E DT V18
Ar Fa En ME1044 شکست ويندام E 18580220 V15
Ar Fa En ME1045 سوء قصد به جان ناپلئون M 18580205 V15
Ar Fa En ME1046 بحران اقتصادی در فرانسه M 18580212 V15
Ar Fa En ME1047 حکومت پره‌توريَن‌ها (افسران گارد ويژه امپراتور) M 18580222 V15
Ar Fa En ME1048 هيأت حاکمه دِربی. استعفای نمايشی پالمرستون * M 18580226 V15
Ar Fa En ME1049 وقايع مهمی که قرارست امروز اتفاق بيفتند M 18580311 V15
Ar Fa En ME1050 موضع بناپارت در حال حاضر M 18580318 V15
Ar Fa En ME1051 مأموريت پِليسييِر در انگلستان M 18580327 V15
Ar Fa En ME1052 مازينی و ناپلئون M 18580330 V15
Ar Fa En ME1053 رسيدگی به دعاوی حقوقی فرانسه در لندن M 18580404 V15
Ar Fa En ME1054 وضعيت مالی فرانسه M 18580413 V15
Ar Fa En ME1055 سقوط لاکنو E 18580430 V15
Ar Fa En ME1056 بودجه آقای ديسرائيلی M 18580420 V15
Ar Fa En ME1057 ائتلاف انگلستان M 18580422 V15
Ar Fa En ME1058 اسناد مهم بريتانيا M 18580430 V15
Ar Fa En ME1059 جزئيات حمله به لاکنو E 18580525 V15
Ar Fa En ME1060 ضميمه شدن و به تصاحب درآمدن آواد (در اوتار پرادش هندوستان) M 18580528 V15
Ar Fa En ME1061 گوشه‌ای عجيب از تاريخ M 18580518 V15
Ar Fa En ME1062 بيانيه رسمی لرد کانينگ و قوانين مربوط به مالکيت زمين در هندوستان M 18580607 V15
Ar Fa En ME1063 مانوُورهای مالی بناپارت. - دسپوتيسم نظامی M 18580527 V15
Ar Fa En ME1064 شورش در هندوستان E 18580615 V15
Ar Fa En ME1065 ارتش بريتانيا در هندوستان E 18580626 V15
Ar Fa En ME1066 وضعيت تجارت بريتانيا M 18580608 V15
Ar Fa En ME1067 احزاب سياسی در انگلستان. - اوضاع و احوال در اروپا M 18580611 V15
Ar Fa En ME1068 دولت بريتانيا و تجارت برده M 18580702 V15
Ar Fa En ME1069 ماليات‌گيری در هندوستان M 18580723 V15
Ar Fa En ME1070 ارتش هندوستان E 18580721 V15
Ar Fa En ME1071 لايحه مربوط به هندوستان M 18580724 V15
Ar Fa En ME1072 به سردبير نشريه زمان نو (نويه زايت) M 18580717 V15
Ar Fa En ME1073 نقل و انتقالات نيروهای نظامی در هندوستان E 18580813 V15
Ar Fa En ME1074 حبس ليدی بالوِر-ليتون M 18580723 V15
Ar Fa En ME1075 افزايش بيماريهای روانی در بريتانيا M 18580820 V15
Ar Fa En ME1077 قانون بانک مصوب ١٨٤٤ انگلستان M 18580806 V16
Ar Fa En ME1078 بحران تجاری و پول در بريتانيا M 18580810 V16
Ar Fa En ME1079 تاريخ تجارت ترياک M 18580920 V16
Ar Fa En ME1076 شورش در هندوستان E 18581001 V15
Ar Fa En ME1080 تاريخ تجارت ترياک M 18580925 V16
Ar Fa En ME1081 فصل عجيب ديگری از تاريخ معاصر M 18580907 V16
Ar Fa En ME1082 معاهده انگلستان و چين M 18581005 V16
Ar Fa En ME1083 تجارت و ماليه بريتانيا M 18580914 V16
Ar Fa En ME1084 مانيفست جديد مازينی M 18580921 V16
Ar Fa En ME1085 مانيفست انقلابی جديد فرانسه M 18580924 V16
Ar Fa En ME1086 معاهده بريتانيا و چين M 18580928 V16
Ar Fa En ME1087 مسأله لغو سرواژ در روسيه M 18581001 V16
Ar Fa En ME1088 جنون پادشاه پروس M 18581002 V16
Ar Fa En ME1089 پيشروی روسيه در آسيای مرکزی M 18581008 V16
Ar Fa En ME1090 جنون پادشاه پروس M 18581012 V16
Ar Fa En ME1091 نيابت سلطنت در پروس M 18581013 V16
Ar Fa En ME1092 قضايای پروس M 18581016 V16
Ar Fa En ME1093 قضايای پروس M 18581019 V16
Ar Fa En ME1094 موفقيتهای روسيه در خاور دور M 18581025 V16
Ar Fa En ME1095 آقای جان برايت M 18581029 V16
Ar Fa En ME1096 اعلام مجرميت و تعقيب قانونی مونتالمبر E 18581106 V16
Ar Fa En ME1097 هيأت وزيران جديد M 18581106 V16
Ar Fa En ME1098 هيأت وزيران جديد M 18581109 V16
Ar Fa En ME1099 قضايای پروس M 18581116 V16
Ar Fa En ME1100 پروژه تنظيم قيمت نان در فرانسه M 18581119 V16
Ar Fa En ME1101 قضايای پروس M 18581123 V16
Ar Fa En ME1102 اروپا در سال ١٨٥٨ M 18581128 V16
Ar Fa En ME1103 قضايای پروس M 18581204 V16
Ar Fa En ME1105 هيجان در ايرلند M 18581224 V16
Ar Fa En ME1106 مسأله آزادی و رهايی M 18581231 V16
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٥٩ 1859
Ar Fa En ME1104 مسأله جزاير غربی يونان M 18590106 V16
Ar Fa En ME1856 درافزوده‌ای به نقد اقتصاد سياسی M 1859 V29
Ar Fa En ME1295 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Catapult E DT V18
Ar Fa En ME1296 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Coehorn E DT V18
Ar Fa En ME1297 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bidassoa E DT V18
Ar Fa En ME1298 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Brescia E DT V18
Ar Fa En ME1299 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Burmah E DT V18
Ar Fa En ME1300 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bomarsund E DT V18
Ar Fa En ME1301 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Bulow M DT V18
Ar Fa En ME1302 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Beresford ME DT V18
Ar Fa En ME1303 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Cavalry E DT V18
Ar Fa En ME1304 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Fortification E DT V18
Ar Fa En ME1305 مقاله برای دائرة‌المعارف نيوآمريکن - Infantry E DT V18
Ar Fa En ME1306 نيروی دريايی E DT V18
Ar Fa En ME1307 به سردبير روزنامه نظامی سراسری (آلگماينه ميليتار زايتونگ) E DT V18
Ar Fa En ME1308 بررسی‌ای در مورد تفنگداران داوطلب انگليسی E DT V18
Ar Fa En ME1309 پياده نظام سبُک اسلحه فرانسه E DT V18
Ar Fa En ME1310 توپخانه داوطلب E DT V18
Ar Fa En ME1107 درباره وحدت ايتاليا M 18590105 V16
Ar Fa En ME1108 چشم‌انداز جنگ در اروپا M 18590111 V16
Ar Fa En ME1109 قضايای پروس M 18590111 V16
Ar Fa En ME1110 وحشت و نگرانی اروپا در مورد پول * ME 18590113 V16
Ar Fa En ME1111 موضع لوئی ناپلئون M 18590126 V16
Ar Fa En ME1112 ارتش فرانسه E 18590131 V16
Ar Fa En ME1113 ذخائر و منابع آلمان برای جنگ E 18590210 V16
Ar Fa En ME1114 تسلط اتريش بر ايتاليا E 18590217 V16
Ar Fa En ME1115 وضعيت مانوفاکتورهای (بنگاههای توليدی) بريتانيا M 18590225 V16
Ar Fa En ME1116 تغييراتی در جنگ مشرف‌الوقوع E 18590225 V16
Ar Fa En ME1117 لايحه جديد رفرم بريتانيا M 18590301 V16
Ar Fa En ME1118 وضعيت مانوفاکتورهای (بنگاههای توليدی) بريتانيا M 18590304 V16
Ar Fa En ME1119 رودخانه‌های پو و راين E 185903 V16
Ar Fa En ME1120 جنگ يا صلح M 18590308 V16
Ar Fa En ME1121 آهی از نهاد ساکنان کاخ تويلری * M 18590308 V16
Ar Fa En ME1122 دورنمای جنگ در فرانسه M 18590309 V16
Ar Fa En ME1123 دورنمای جنگ در پروس M 18590315 V16
Ar Fa En ME1124 شباهتی تاريخی M 18590318 V16
Ar Fa En ME1125 کنگره پيشنهادی صلح E 18590410 V16
Ar Fa En ME1126 مشکلات عظيم در ماليه هندوستان M 18590430 V16
Ar Fa En ME1127 جنگ غيرقابل اجتناب است E 18590415 V16
Ar Fa En ME1128 کنگره پيشنهادی صلح M 18590414 V16
Ar Fa En ME1129 وضعيت مسأله. آلمان مسلّح ميشود ME 18590422 V16
Ar Fa En ME1130 چشم‌اندازهای جنگ E 18590428 V16
Ar Fa En ME1131 وحشت و نگرانی مالی M 18590429 V16
Ar Fa En ME1132 حرفه‌های درست M 18590506 V16
Ar Fa En ME1133 اتريش، پروس و آلمان در جنگ M 18590510 V16
Ar Fa En ME1134 جنگ E 18590512 V16
Ar Fa En ME1135 بسيار مهم از وين M 18590514 V16
Ar Fa En ME1136 پيشرفت نه-به-جنگ * E 18590516 V16
Ar Fa En ME1137 جنگيدن بالاخره شروع شد * E 18590524 V16
Ar Fa En ME1138 نبرد مونته‌بلّو E 18590524 V16
Ar Fa En ME1139 جنگ از نظر پروس M 18590524 V16
Ar Fa En ME1140 لشگرکشی در ايتاليا E 18590527 V16
Ar Fa En ME1141 استراتژی جنگ E 18590530 V16
Ar Fa En ME1142 مانيفست مازينی M 18590530 V16
Ar Fa En ME1143 پيشرفت جنگ E 18590602 V16
Ar Fa En ME1144 وقايع نظامی E 18590609 V16
Ar Fa En ME1145 شکست پروس E 18590609 V16
Ar Fa En ME1146 فصلی از تاريخ E 18590616 V16
Ar Fa En ME1147 رودخانه‌های اشپری (آلمان) و مينچيو (ايتاليا) M 18590623 V16
Ar Fa En ME1148 عقب نشينی اتريش به رودخانه مينچيو (ايتاليا) E 18590623 V16
Ar Fa En ME1149 اخبار جنگ E 18590624 V16
Ar Fa En ME1150 نبرد سولفِرينو E 18590630 V16
Ar Fa En ME1151 عدالت تاريخی E 18590706 V16
Ar Fa En ME1152 نبرد سولفِرينو E 18590707 V16
Ar Fa En ME1153 ارفورتی‌گری در سال ١٨٥٩ * M 18590709 V16
Ar Fa En ME1154 ايتاليا چه بدست آورده است؟ M 18590712 V16
Ar Fa En ME1155 درباره ارنست جونز (از "بررسی سياسی" نشريه داس فولک) M 18590715 V16
Ar Fa En ME1156 صلح M 18590715 V16
Ar Fa En ME1157 معرفی کوتاه "آموخته‌هايی درباره روسيه، برای راهنمايی امپراتور فعلی" M 18590714 V16
Ar Fa En ME1158 معاهده ويلافرانسا M 18590719 V16
Ar Fa En ME1159 جنگ ايتاليا. نگاهی به گذشته E 18590803 V16
Ar Fa En ME1160 حقيقت مسجّل شد M 18590722 V16
Ar Fa En ME1161 تهاجم! M 18590728 V16
Ar Fa En ME1162 خلع سلاح فرانسه M 18590730 V16
Ar Fa En ME1163 بده بستان M 185907 V16
Ar Fa En ME1164 درافزوده‌ای به نقد اقتصاد سياسی نوشته کارل مارکس E 185908 V16
Ar Fa En ME1165 تجارت بريتانيا M 18590805 V16
Ar Fa En ME1166 لوئی ناپلئون و ايتاليا M 18590815 V16
Ar Fa En ME1167 جمعيت، جرم و پوپريسم M 18590823 V16
Ar Fa En ME1168 مانوفاکتورها و اوضاع تجاری M 18590905 V16
Ar Fa En ME1169 کُسوت و لوئی ناپلئون M 18590905 V16
Ar Fa En ME1170 آينده ايتاليا M 18590912 V16
Ar Fa En ME1171 جنگ جديد چين M 18590930 V16
Ar Fa En ME1172 به سردبير روزنامه مطبوعات آزاد M 18590916 V16
Ar Fa En ME1173 فساد انتخاباتی در انگلستان M 18591018 V16
Ar Fa En ME1174 صلح از ديدی راديکال M 18591020 V16
Ar Fa En ME1184 بيانيه به سردبيران نشريات آلمانی دی رفرم، فولکس زايتونگ، و آلگماينه زايتونگ M 18591019 V17
Ar Fa En ME1185 بيان‌نامه M 18591021 V17
Ar Fa En ME1183 نامه به اديتور آلگماينه زايتونگ M 18591027 V17
Ar Fa En ME1175 تجارت با چين M 18591115 V16
Ar Fa En ME1176 دردسر در آلمان M 18591115 V16
Ar Fa En ME1177 وحشت و نگرانی از تهاجم در انگلستان M 18591125 V16
Ar Fa En ME1178 پيشرفت جنگ در مائوری * E 18591210 V16
Ar Fa En ME1311 تاريخچه تفنگ (تفنگ با لوله خاندار) E DT V18
Ar Fa En ME1312 مهندسان داوطلب، ارزش و دايره عمل آنها E DT V18
Ar Fa En ME1313 سلاحها و تجهيزات جنگی فرانسه E DT V18
Ar Fa En ME1314 عنصر روحيه در جنگ، از مارشال بوگود E DT V18
Ar Fa En ME1315 پيشگفتار به مجموعه مقالات خطاب به داوطلبان E DT V18
Ar Fa En ME1316 ژنرالهای داوطلب E DT V18
Ar Fa En ME1317 برايتون و ويمبلدون E DT V18
Ar Fa En ME1318 تمرين گروهان * E DT V18
Ar Fa En ME1319 تفنگ و تيراندازی با تفنگ E DT V18
Ar Fa En ME1320 آلدرشات و داوطلبين E DT V18
Ar Fa En ME1321 وزارت جنگ و داوطلبين E DT V18
Ar Fa En ME1322 والدرسه درباره ارتش فرانسه E DT V18
Ar Fa En ME1323 انتقادی نظامی به گزارش تحليلی نيوتون E DT V18
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٦٠ 1860
Ar Fa En ME1179 جنگ مائوری * E 18600118 V16
Ar Fa En ME1180 ساوُی و نيس E 18600207 V16
Ar Fa En ME1181 جنگ مائوری * E 18600208 V16
Ar Fa En ME1182 ساوُی، نيس و راين E 18600220 V16
Ar Fa En ME1192 قضايای فرانسه M 18600117 V17
Ar Fa En ME1194 معاهده جديد بين فرانسه و انگلستان M 18600128 V17
Ar Fa En ME1186 تعقيب قانونی روزنامه آوسبورگ (آوسبورگ گازت) M 18600204 V17
Ar Fa En ME1188 به سردبير روزنامه ديلی تلگراف M 18600206 V17
Ar Fa En ME1187 به سردبيران روزنامه مردم (فولکس زايتونگ). اعلاميه M 18600210 V17
Ar Fa En ME1193 سياست انگلستان M 18600214 V17
Ar Fa En ME1195 رفرم نظامی در آلمان E 18600220 V17
Ar Fa En ME1196 بودجه انگلستان M 18600211 V17
Ar Fa En ME1197 درباره توپهای خاندار E 18600505 V17
Ar Fa En ME1198 احساسات عمومی در برلين M 18600410 V17
Ar Fa En ME1199 سيسيل و سيسيلی‌ها M 18600517 V17
Ar Fa En ME1200 تدارک و آماده باش برای جنگ آينده ناپلئون در منطقه راين M 18600502 V17
Ar Fa En ME1201 گاريبالدی در سيسيل. - قضايای پروس M 18600528 V17
Ar Fa En ME1202 گاريبالدی در سيسيل E 18600607 V17
Ar Fa En ME1203 امپراتور ناپلئون سوم و پروس M 18600612 V17
Ar Fa En ME1204 خبری جالب از پروس M 18600613 V17
Ar Fa En ME1205 نيروی داوطلب بريتانيا E 18600628 V17
Ar Fa En ME1206 تجارت بريتانيا M 18600716 V17
Ar Fa En ME1207 وضعيت صنايع توليدی بريتانيا M 18600714 V17
Ar Fa En ME1208 خبری جالب از سيسيل. - دعوای گاريبالدی و لا فارينا. - نامه‌ای از گاريبالدی M 18600723 V17
Ar Fa En ME1209 امکانات دفاعی بريتانيا E 18600724 V17
Ar Fa En ME1210 وقايع سوريه. - جلسه پارلمان بريتانيا. - وضعيت تجارت بريتانيا M 18600728 V17
Ar Fa En ME1211 آيا فرانسويهای ميتوانند لندن را منهدم کنند؟ E 18600728 V17
Ar Fa En ME1212 ائتلاف روسيه و فرانسه M 18600803 V17
Ar Fa En ME1213 ماليات جرايد. - نامه امپراتور M 18600807 V17
Ar Fa En ME1214 جنبشهای گاريبالدی E 18600808 V17
Ar Fa En ME1215 قرض جديد ساردنيا. قرض‌های در حال انجام هندوستان و فرانسه M 18600814 V17
Ar Fa En ME1216 مرد بيمار اتريشی E 18600816 V17
Ar Fa En ME1217 محصولات کشاورزی در اروپا M 18600821 V17
Ar Fa En ME1218 قيمت غلات. - اوضاع مالی اروپا و تدارک جنگ. - مسأله شرق M 18600825 V17
Ar Fa En ME1219 پيشروی گاريبالدی E 18600921 V17
Ar Fa En ME1220 گاريبالدی در کالابريا E 18600924 V17
Ar Fa En ME1221 تجارت بريتانيا M 18600908 V17
Ar Fa En ME1222 استفاده روسيه از اتريش. - گردهمايی در ورشو M 18600917 V17
Ar Fa En ME1223 قضايای پروس. - پروس، فرانسه و ايتاليا M 18600927 V17
Ar Fa En ME1224 تدارک و آماده شدن برای جنگ در پروس E 18601023 V17
Ar Fa En ME1225 بريتانيای کبير. - انقباض پولی شديد M 18601110 V17
Ar Fa En ME1226 اتريش - پيشرفت انقلاب E 18601224 V17
Ar Fa En ME1189 به سردبيران روزنامه سراسری آسبورگ (آوسبورگ آلگماينه زايتونگ) M 18600221 V17
Ar Fa En ME1190 به سردبيران روزنامه آلمانی دی رفرم M 18600307 V17
Ar Fa En ME1191 اطلاعيه M 18601201 V17
Ar Fa En ME1916 آقاى فوگت M 1860 V17
Ar Fa En ME1324 افسران داوطلب E DT V18
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٦١ 1861
Ar Fa En ME1857 پروسه توليد سرمايه - درافزوده‌ای به نقد اقتصاد سياسی - سرمايه بطور عام M 1861 V30
Ar Fa En ME1325 درسهايی از جنگ آمريکا E DT V18
Ar Fa En ME1326 جنگ در آمريکا E DT V18
Ar Fa En ME1327 بازرسی داوطلبين انگليسی E DT V18
Ar Fa En ME1328 جنبشهای آلمان E 18610212 V19
Ar Fa En ME1329 مسأله آمريکا در انگلستان M 18611011 V19
Ar Fa En ME1330 تجارت پنبه بريتانيا M 18611014 V19
Ar Fa En ME1331 روزنامه تايمز لندن و لرد پالمرستون M 18611021 V19
Ar Fa En ME1333 جنگ داخلی آمريکای شمالی M 18611025 V19
Ar Fa En ME1335 بحران در انگلستان M 18611106 V19
Ar Fa En ME1332 روزنامه تايمز لندن درباره شاهزاده‌های اورلئان در آمريکا M 18611107 V19
Ar Fa En ME1334 جنگ داخلی در ايالات متحده M 18611107 V19
Ar Fa En ME1336 تجارت بريتانيا M DT V19
Ar Fa En ME1337 يادداشتهای اقتصادی M DT V19
Ar Fa En ME1338 مداخله در مکزيک M DT V19
Ar Fa En ME1339 مداخله در مکزيک M 18611123 V19
Ar Fa En ME1340 موسيو فولد M DT V19
Ar Fa En ME1341 وضع مالی فرانسه M DT V19
Ar Fa En ME1342 برکناری فرِمونت M 18611126 V19
Ar Fa En ME1343 قضيه تِرِنت M 18611202 V19
Ar Fa En ME1344 دعوای انگلستان و آمريکا M 18611203 V19
Ar Fa En ME1346 شخصيتهای اصلی در داستان تِرِنت M 18611208 V19
Ar Fa En ME1347 اختلاف بر سر قضيه تِرِنت M 18611211 V19
Ar Fa En ME1349 بحران بر سر مسأله برده‌داری M 18611214 V19
Ar Fa En ME1350 موضوعات مهم برای آمريکا M 18611217 V19
Ar Fa En ME1351 محاکمه موردی از لجن‌‌پراکنی شفاهی * M DT V19
Ar Fa En ME1345 اخبار رسيده و تأثيراتش در لندن M 18611219 V19
Ar Fa En ME1352 کابينه واشينگتن و قدرتهای غربی M DT V19
Ar Fa En ME1348 بهبود استنباط عمومی در انگلستان M 18611225 V19
Ar Fa En ME1353 نظر جرائد و نظر مردم M 18611231 V19
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٦٢ 1862
Ar Fa En ME1354 اخبار گول زننده فرانسه. - پيامدهای اقتصادی جنگ M 18620104 V19
Ar Fa En ME1355 گردهمايی به طرفداری از آمريکا M 18620105 V19
Ar Fa En ME1357 باز هم درباره ترتيب اثر ندادن به پيغام کتبی و فوری سِوارد M 18620118 V19
Ar Fa En ME1358 کودتايی توسط لرد جان راسل M DT V19
Ar Fa En ME1359 مشاهدات آماری در مورد سيستم راه آهن M DT V19
Ar Fa En ME1356 افکار عمومی در انگلستان M 18620201 V19
Ar Fa En ME1360 گردهمايی کارگران لندن M 18620202 V19
Ar Fa En ME1361 احساسات عمومی‌ ضد دخالتگری M DT V19
Ar Fa En ME1362 درباره بحران پنبه M 18620208 V19
Ar Fa En ME1363 انگليسی M DT V19
Ar Fa En ME1364 بحث پارلمانی در مورد پيام M DT V19
Ar Fa En ME1365 کلاف سردرگم مکزيک M DT V19
Ar Fa En ME1366 قضايای آمريکا M 18620303 V19
Ar Fa En ME1367 دوستان سسه‌سيونيست‌ها در مجلس عوام. برسميت شناسی محاصره اقتصادی آمريکا M 18620312 V19
Ar Fa En ME1368 جنگ داخلی آمريکا ME 18620326 V19
Ar Fa En ME1369 يک نوع مناسبات بين‌المللی آزمايشی * M DT V19
Ar Fa En ME1370 جرايد انگلستان و سقوط نيواورلئان M 18620520 V19
Ar Fa En ME1371 معاهده‌ای عليه تجارت برده M 18620522 V19
Ar Fa En ME1372 اوضاع در صحنه جنگ آمريکا ME DT V19
Ar Fa En ME1373 آمريکا و بشردوستی انگلستان M 18620620 V19
Ar Fa En ME1374 جنگ داخلی آمريکا و کشتی‌های زره‌دار جنگی E 18620703 V19
Ar Fa En ME1375 قضايای چين M DT V19
Ar Fa En ME1376 يک افتضاح M DT V19
Ar Fa En ME1377 بحث در خفا در مورد مکزيک و ائتلاف با فرانسه M DT V19
Ar Fa En ME1378 انتقادی به قضايای آمريکا M 18620809 V19
Ar Fa En ME1379 اعتراض راسل به بی‌نزاکتی آمريکا. - افزايش قيمت غلات. - در مورد اوضاع ايتاليا M DT V19
Ar Fa En ME1380 تظاهراتهای طرفداران الغای برده‌داری در آمريکا M DT V19
Ar Fa En ME1381 گردهمایی برای گاريبالدی M DT V19
Ar Fa En ME1382 تنگدستی کارگران در انگلستان M 18620920 V19
Ar Fa En ME1383 يادداشتی در مورد عفو عمومی M DT V19
Ar Fa En ME1384 میتینگ‌های گاریبالدی — وضع مشقت‌بار کارگران صنعت پنبه M 18620930 V19
Ar Fa En ME1385 ملاحظاتی درباره وقايع آمريکای شمالی M 18621012 V19
Ar Fa En ME1386 کارگاه توليد نان (مانوفاکتور نان) M DT V19
Ar Fa En ME1387 اوضاع و احوال در آمريکای شمالی M 18621110 V19
Ar Fa En ME1388 علائم از هم پاشيدن کنفدراسی جنوبی آمريکا M 18621114 V19
Ar Fa En ME1389 نتايج انتخابات در ايالات شمالی M 18621123 V19
Ar Fa En ME1390 برکناری مک‌کلِلان M DT V19
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٦٣ 1863
Ar Fa En ME1858 تئوريهای ارزش اضافه (جلد چهارم کاپيتال) M 1863 V30
Ar Fa En ME1920 درباره کار مولّد و غير مولّد - دستنوشته‌هاى اقتصادى: تئوريهاى‌ارزش اضافه - ضميمه به بخش اول M 1863 V30
Ar Fa En ME1391 بيطرفی انگلستان. - اوضاع در ايالات جنوبی M DT V19
Ar Fa En ME1392 نامه به سردبيران برلينر رفرم (نشريه رفرم برلين) M DT V19
Ar Fa En ME1393 کينگ‌لِيک درباره نبرد آلما E DT V19
Ar Fa En ME1394 اخبار توپخانه از آمريکا E DT V19
Ar Fa En ME1395 بيانيه رسمی انجمن آموزشی کارگران آلمانی در لندن در مورد لهستان M DT V19
Ar Fa En ME1396 ارتش انگلستان E DT V19
Ar Fa En ME1397 قدرت ارتشها در شلِسويگ E DT V19
Ar Fa En ME1398 خبر يک درگذشت ME DT V19
Ar Fa En ME1399 نيروهای جنگی انگلستان در قياس با آلمان E DT V19
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٦٤ 1864
Ar Fa En ME1859 نتايج پروسه بلاواسطه توليد M 1864 V34
Ar Fa En ME1400 پيام آغاز به کار جامعه بين‌المللی کارگران - «انترناسيونال اول» M 18641027 V20
Ar Fa En ME1401 آيين‌نامه موقت انجمن بين‌المللی کارگران M 1864 V20
Ar Fa En ME1402 قرارهايی درباره ترکيب شورای مرکزی موقت M 1864 V20
Ar Fa En ME1403 قرارهايی درباره شرايط پذيرش سازمانهای کارگری در انجمن بين‌المللی کارگران M 1864 V20
Ar Fa En ME1404 به آبراهام لينکلن، رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا M 1864 V20
Ar Fa En ME1406 به سردبير نشريه بئوباختر اشتوتگارت M 18641128 V20
Ar Fa En ME1405 به سردبير نشريه بئوباخِتر M 18641203 V20
Ar Fa En ME1408 آقای تيدمان. ترانه قديمی محلی مردم دانمارک E 18641227 V20
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٦٥ 1865
Ar Fa En ME1407 درباره پرودون (نامه به شوايتزر) M 1865 V20
Ar Fa En ME1413 قطعنامه‌های شورای مرکزی در مورد اختلافات پيش‌آمده در بخش پاريس M 1865 V20
Ar Fa En ME1409 به سردبير نشريه سوسيال-دمکرات ME 18650206 V20
Ar Fa En ME1410 مسأله نظامی پروس و حزب کارگران آلمان E 18650212 V20
Ar Fa En ME1411 به سردبير نشريه سوسيال-دمکرات ME 18650223 V20
Ar Fa En ME1412 يادداشتی در رابطه با مسأله نظامی پروس و حزب کارگران آلمان E 18650227 V20
Ar Fa En ME1415 بيانيه‌ در مورد علل پايان رابطه و همکاری با نشريه سوسيال-دمکرات M 18650315 V20
Ar Fa En ME1414 توصيف کوتاه جزوه انگلس درباره مسأله نظامی پروس و حزب کارگران آلمان M 18650317 V20
Ar Fa En ME1416 به سردبير نشريه رفرم برلين (برلينر رفرم) M 18650328 V20
Ar Fa En ME1417 پرزيدنت نوع بشر M 18650408 V20
Ar Fa En ME1418 تصحيح M 18650413 V20
Ar Fa En ME1419 از انجمن بين‌المللی کارگران خطاب به پرزيدنت جانسون M 1865 V20
Ar Fa En ME1420 ارزش، قيمت و سود M 1865 V20
Ar Fa En ME1421 قطعنامه درباره برگزاری کنگره عمومی انترناسيونال در سال ١٨٦٦ M 1865 V20
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٦٦ 1866
Ar Fa En ME1422 قرار درباره نحوه پيشبرد بحث برنامه در کنگره M 1866 V20
Ar Fa En ME1423 طبقات کارگر با لهستان چه ربطی دارند؟ E 18660324 V20
Ar Fa En ME1424 هشدار M 1866 V20
Ar Fa En ME1425 يادداشتهايی درباره جنگ در آلمان E 1866 V20
Ar Fa En ME1426 پيشنهادهای کميته دائم در مورد برنامه کار کنگره ژنو M 1866 V20
Ar Fa En ME1427 دستورالعملهايی برای نمايندگان عضو شورای موقت. مسائل مختلف. M 1866 V20
Ar Fa En ME1428 قرار قدردانی از نمايندگان شرکت کننده از سوی شورای (عمومی) مرکزی در کنگره ژنو M 1866 V20
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٦٧ 1867
Ar Fa En ME1860 کاپيتال (سرمايه) جلد اول M 1867 V35
Ar Fa En ME1429 سخنرانی در گردهمايی لهستان در لندن M 18670122 V20
Ar Fa En ME1430 تصحيح M 18670218 V20
Ar Fa En ME1431 قطعنامه‌های مربوط به دستور جلسه کنگره لوزان M 1867 V20
Ar Fa En ME1432 قرار درباره برخورد انجمن بين‌المللی کارگران به کنگره جمعيت صلح و آزادی M 1867 V20
Ar Fa En ME1433 مقالات و بررسی‌هايی که در رابطه با انتشار جلد اول کاپيتال (سرمايه) نوشته شده‌اند (اکتبر ١٨٦٧ تا ژوئيه ١٨٦٨) E 1867 V20
Ar Fa En ME1434 بررسی جلد اول کاپيتال برای نشريه بسوی آينده (زوکونفت) E 1867 V20
Ar Fa En ME1435 بررسی جلد اول کاپيتال برای روزنامه راين (راينيشه زايتونگ) E 1867 V20
Ar Fa En ME1436 بررسی جلد اول کاپيتال برای روزنامه اِلبِرفِلد (البرفلدر زايتونگ) E 1867 V20
Ar Fa En ME1437 بررسی جلد اول کاپيتال برای روزنامه دوسلدورف (دوسلدورفر زايتونگ) E 1867 V20
Ar Fa En ME1438 سرقت ادبی (پلاگياريسم) M 1867 V20
Ar Fa En ME1439 بررسی جلد اول کاپيتال برای نشريه بئوباختِر E 1867 V20
Ar Fa En ME1440 بررسی جلد اول کاپيتال برای روزنامه رسمی اطلاعات و آگهی‌های دولت محلی وورتن‌بورگ E 1867 V20
Ar Fa En ME1441 بررسی جلد اول کاپيتال برای روزنامه جديد منطقه بادِن E 1867 V20
Ar Fa En ME1442 بررسی جلد اول کاپيتال برای هفته‌نامه دمکرات (دموکراتيشس وُخن‌بلات) E 1867 V20
Ar Fa En ME1443 بررسی جلد اول کاپيتال برای نشريه فورت‌نايتلی ريويو E 1867 V20
Ar Fa En ME1444 سرقت ادبی من از باستيات M 1867 V20
Ar Fa En ME1445 توصيف کوتاه جلد اول کتاب کاپيتال کارل مارکس E 1867 V20
Ar Fa En ME1446 زندانيان زندان فِن در منچستر و انجمن بين‌المللی کارگران M 1867 V21
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٦٨ 1868
Ar Fa En ME1447 موضع انترناسيونال درباره تعرفه‌های حمايتی پروس M 1868 V21
Ar Fa En ME1448 قرار در مورد تغيير محل کنگره انترناسيونال در سال ١٨٦٨ M 1868 V21
Ar Fa En ME1449 قرار شورای عمومی در مورد رفتار خشم‌آور و تحريک کننده فليکس پيات M 1868 V21
Ar Fa En ME1450 بيانيه شورای عمومی در رابطه با نحوه برخورد دولت بريتانيا به روسيه تزاری M 1868 V21
Ar Fa En ME1451 پيشنويس قطعنامه پيشنهادی شورای عمومی برای ارائه به کنگره بروکسل، در مورد پيامدهای بکارگيری ماشين‌آلات در نظام سرمايه‌داری M 1868 V21
Ar Fa En ME1452 به رئيس و کميته اجرايی انجمن عمومی کارگران آلمانی M 1868 V21
Ar Fa En ME1453 پيشنويس قطعنامه پيشنهادی شورای عمومی برای ارائه در کنگره بروکسل، درباره کاهش ساعات کار روزانه M 1868 V21
Ar Fa En ME1454 چهارمين گزارش سالانه شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران M 1868 V21
Ar Fa En ME1455 به هيأت مديره انستيتوی شيللر E 1868 V21
Ar Fa En ME1456 درباره انحلال انجمن کارگران طرفدار لاسال E 1868 V21
Ar Fa En ME1457 درباره انحلال انجمن کارگران طرفدار لاسال (بعدالتحرير) E 1868 V21
Ar Fa En ME1458 پيوندهای انجمن بين‌المللی کارگران با انجمنهای کارگران انگلستان M 1868 V21
Ar Fa En ME1459 چگونه نامه بانکی مورخ ١٨٦٦ آقای گلادستون وامی شش ميليونی برای روسيه فراهم کرد M 18681109 V21
Ar Fa En ME1460 معرفی قطعنامه‌های مصوب کنگره‌های انترناسيونال در ژنو (١٨٦٦) و بروکسل (١٨٦٨) M 1868 V21
Ar Fa En ME1461 خطاب به انجمن آموزشی کارگران آلمانی در لندن M 1868 V21
Ar Fa En ME1462 انجمن بين‌المللی کارگران و ائتلاف بين‌المللی دمکراسی سوسياليستی M 1868 V21
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٦٩ 1869
Ar Fa En ME1463 ازسرگيری جلسات شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران - به سردبير نشريه "لانه زنبور" (بی‌هايو) M 1869 V21
Ar Fa En ME1464 گزارش درباره تشکلات صنفی معدنچيان در معادن ساکسونی E 18690217 V21
Ar Fa En ME1465 از شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران به دفتر مرکزی ائتلاف بين‌المللی دمکراسی سوسياليستی M 1869 V21
Ar Fa En ME1466 قتل‌عامهای بلژيک. به کارگران اروپا و ايالات متحده M 1869 V21
Ar Fa En ME1467 خطاب به اتحاديه سراسری کارگران در ايالات متحده M 1869 V21
Ar Fa En ME1468 پيشگفتار چاپ دوم هژدهم برومر لوئی بناپارت M 18690625 V21
Ar Fa En ME1469 کارل مارکس E 1869 V21
Ar Fa En ME1470 گزارش شورای عمومی درباره حق وراثت M 1869 V21
Ar Fa En ME1471 گزارش شورای عمومی به چهارمين کنگره سالانه انجمن بين‌المللی کارگران M 186909 V21
Ar Fa En ME1472 پيشنويس قطعنامه شورای عمومی درباره سياست دولت بريتانيا در قبال زندانيان ايرلندی M 1869 V21
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٧٠ 1870
Ar Fa En ME1473 از شورای عمومی به شورای فدرال بخش فرانسه‌زبان سوئيس M 1870 V21
Ar Fa En ME1474 خبر يک درگذشت (١٨٥٠) M 1870 V21
Ar Fa En ME1475 پيشگفتار به چاپ دوم جنگ دهقانی در آلمان E 1870 V21
Ar Fa En ME1476 دولت انگلستان و زندانيان زندان فِن M 18700221 V21
Ar Fa En ME1477 در مورد اختلافات موجود بخش ليون (انجمن بين‌المللی کارگران) M 1870 V21
Ar Fa En ME1478 از شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران به کميته اعضای بخش روسی در ژنو M 18700324 V21
Ar Fa En ME1479 پيام محرمانه M 18700328 V21
Ar Fa En ME1480 به انجمن بين‌المللی کارگران فلزکار M 1870 V21
Ar Fa En ME1481 قرار شورای عمومی درباره "لانه زنبور" M 1870 V21
Ar Fa En ME1482 در مورد تعقيب و آزار اعضا در بخشهای فرانسوی. بيانيه شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران M 1870 V21
Ar Fa En ME1483 پيشنويس قرار شورای عمومی درباره "بخش فدرال فرانسوی در لندن" M 1870 V21
Ar Fa En ME1484 قرار شورای عمومی درباره برگزاری کنگره در ماينز M 1870 V21
Ar Fa En ME1485 به کميته حزب کارگر سوسيال-دمکرات آلمان ME 1870 V21
Ar Fa En ME1486 قرار شورای عمومی درباره کميته فدرال بخش فرانسه‌زبان سوئيس. از شورای عمومی به کميته فدرال بخش فرانسه‌زبان M 1870 V21
Ar Fa En ME1487 ممانعت کارفرمايان از ورود کارگران ساختمانی به محلهای کارشان (لاک آوت) در ژنو. از شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران به مردان و زنان کارگر در اروپا و ايالات متحده M 1870 V21
Ar Fa En ME1488 يادداشتهايی برای پيشگفتار به جُنگ ترانه‌های ايرلندی E 1870 V21
Ar Fa En ME1489 پيام محرمانه به همه بخشها M 1870 V21
Ar Fa En ME1490 برنامه برای کنگره انترناسيونال در ماينز M 1870 V21
Ar Fa En ME1491 تاريخ ايرلند E 1870 V21
Ar Fa En ME1493 يادداشتهايی درباره جنگ E 1870 V22
Ar Fa En ME1497 در مورد دستگيری اعضای کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال-دمکرات M 18700915 V22
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٧١ 1871
Ar Fa En ME1492 اولين پيام شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران درباره جنگ فرانسه و پروس M 1871 V22
Ar Fa En ME1494 به کميته حزب کارگر سوسيال-دمکرات M 1871 V22
Ar Fa En ME1495 نامه به کميته حزب کارگر سوسيال-دمکرات ME 1871 V22
Ar Fa En ME1496 دومين پيام شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران درباره جنگ فرانسه و پروس M 1871 V22
Ar Fa En ME1498 به ششمين کنگره بخشهای بلژيکی انجمن بين‌المللی کارگران E 1871 V22
Ar Fa En ME1499 درباره آزادی مطبوعات و اجتماعات در آلمان M 18710119 V22
Ar Fa En ME1500 به شورای فدرال اسپانيای انجمن بين‌المللی کارگران E 1871 V22
Ar Fa En ME1501 سير آتی امور در روسيه M 1871 V22
Ar Fa En ME1502 به سردبير روزنامه تايمز M 1871 V22
Ar Fa En ME1503 اعلام نظر شورای عمومی خطاب به سردبير و ديگر دست‌اندرکاران روزنامه تايمز M 1871 V22
Ar Fa En ME1504 به هيأتهای سردبيری روزنامه‌های "دولت مردم" (فولکس‌اشتات) و "بسوی آينده" (زوکونفت) M 1871 V22
Ar Fa En ME1505 به سردبير روزنامه بلژيکی کارگر (دِ وِرکِر) M 1871 V22
Ar Fa En ME1506 به سردبير روزنامه تايمز M 18710404 V22
Ar Fa En ME1507 درباره اعتصاب کارگران دخانيات آنت‌وِرپ (هلند) E 1871 V22
Ar Fa En ME1508 طرح اوليه درخواستی از جانب شورای عمومی به اتحاديه‌های کارگران بافنده و ريسنده منچستر برای کمک‌رسانی به اعتصاب کارگران صنايع نساجی اسپانيا ME 1871 V22
Ar Fa En ME1509 قرار شورای عمومی در مورد اخراج هانری لوئی تولن از انجمن بين‌المللی کارگران ME 1871 V22
Ar Fa En ME1510 باز هم "آقای فوگت" E 1871 V22
Ar Fa En ME1511 جنگ داخلی در فرانسه. پيام شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران M 1871 V22
Ar Fa En ME1512 به اديتور نشريه پال مال (پال مال گازِت) M 18710609 V22
Ar Fa En ME1513 بيانيه شورای عمومی در مورد اعلاميه ژول فاوره ME 1871 V22
Ar Fa En ME1514 اعلام نظر شورای عمومی خطاب به سردبير روزنامه تايمز ME 1871 V22
Ar Fa En ME1515 اعلام نظر شورای عمومی خطاب به سردبير روزنامه استاندارد ME 1871 V22
Ar Fa En ME1516 بيانيه شورای عمومی در مورد نامه جُرج جِيکاب هوليوک E 1871 V22
Ar Fa En ME1517 نامه از شورای عمومی به سردبير روزنامه اسپکتِيتور (و سردبير اکزامينر) E 1871 V22
Ar Fa En ME1518 به سردبير روزنامه دِيلی نيوز M 18710701 V22
Ar Fa En ME1519 بيانيه شورای عمومی در مورد نامه‌های هوليوک و لوکرافت E 18710627 V22
Ar Fa En ME1520 نامه به ماکس فريدلاندر، اديتور روزنامه جديد مطبوعات آزاد (نويه فريه پرسه) M 1871 V22
Ar Fa En ME1521 جنگ داخلی در فرانسه و مطبوعات انگلستان E 1871 V22
Ar Fa En ME1522 نامه به فردريک گرين‌وود سردبير پال مال گازت M 18710703 V22
Ar Fa En ME1523 آقای واش‌برن سفير آمريکا در پاريس M 1871 V22
Ar Fa En ME1524 به سردبير روزنامه مورنينگ ادورتايزر M 18710713 V22
Ar Fa En ME1525 به سردبير روزنامه استاندارد M 18710717 V22
Ar Fa En ME1526 بيانيه مازينی عليه انجمن بين‌المللی کارگران E 1871 V22
Ar Fa En ME1527 نامه توضيحی به سردبير روزنامه تايمز M 1871 V22
Ar Fa En ME1528 به سردبير روزنامه تايمز E 1871 V22
Ar Fa En ME1529 به سردبير روزنامه فرانسوی انترناسيونال M 1871 V22
Ar Fa En ME1530 به سردبير روزنامه افکار عمومی M 18710826 V22
Ar Fa En ME1531 به سردبير روزنامه فرانسوی گُلوآز M 1871 V22
Ar Fa En ME1533 کمون و اسقف اعظم داربوی M 18710902 V22
Ar Fa En ME1534 به سردبير روزنامه لاوِريته (حقيقت) M 1871 V22
Ar Fa En ME1535 به سردبير روزنامه ايونينگ استاندارد M 18710906 V22
Ar Fa En ME1536 پيشنهادهايی به شورای عمومی در مورد تدارک کنفرانس لندن ME 1871 V22
Ar Fa En ME1537 پيشنهادهای شورای عمومی برای ارائه به کنفرانس (کنفرانس لندن) ME 1871 V22
Ar Fa En ME1532 نامه به سردبير روزنامه سان، چارلز دانا M 18710909 V22
Ar Fa En ME1539 درباره فعاليت ائتلاف سوسيال دمکراسی. يادداشت از سخنرانی در نشست کميسيون کنفرانس در ١٨ سپتامبر ١٨٧١ ME 18710918 V22
Ar Fa En ME1540 قرارهای پيشنهادی شورای عمومی، مصوب کنفرانس ME 1871 V22
Ar Fa En ME1541 در مورد عمل سياسی طبقه کارگر E 1871 V22
Ar Fa En ME1542 در مورد عمل سياسی طبقه کارگر E 18710921 V22
Ar Fa En ME1543 قطعنامه کنفرانس لندن در رابطه با انشعاب در بخش فرانسوی زبان انجمن در سوئيس M 1871 V22
Ar Fa En ME1544 مصوبات کنفرانس نمايندگان انجمن بين‌المللی کارگران در لندن، ١٧ تا ٢٣ سپتامبر ١٨٧١ ME 18710923 V22
Ar Fa En ME1538 کنفرانس لندن انجمن بين‌المللی کارگران. ١٧ تا ٢٣ سپتامبر ١٨٧١ ME 18710927 V22
Ar Fa En ME1545 به سردبيران هفته‌نامه‌های وودهال و کلَفلين M 18711021 V22
Ar Fa En ME1546 اساسنامه و آيين‌نامه انجمن بين‌المللی کارگران M 1871 V23
Ar Fa En ME1547 قرار شورای عمومی در مورد اخراج گوستاو دوراند از انجمن بين‌المللی کارگران E 1871 V23
Ar Fa En ME1548 به انريکو بينامی، سردبير روزنامه لاپلِب E 1871 V23
Ar Fa En ME1549 اطلاعيه شورای عمومی درباره سوء‌استفاده نِچايِف از نام انجمن بين‌المللی کارگران M 1871 V23
Ar Fa En ME1550 قرار شورای عمومی درباره مقررات ١٨٧١ بخش فرانسوی انجمن M 1871 V23
Ar Fa En ME1551 درباره پيشرفتهای انجمن بين‌المللی کارگران در ايتاليا و اسپانيا. يادداشت انگلس از گزارشش به جلسه شورای عمومی در ١٧ اکتبر ١٨٧١ E 1871 V23
Ar Fa En ME1552 به سردبيران نشريه گازتو روزا. نامه توضيحی در مورد "اطلاعيه شورای عمومی درباره سوء‌استفاده نِچايِف از نام انجمن بين‌المللی کارگران" E 1871 V23
Ar Fa En ME1553 بيانيه شورای عمومی در مورد نامه الکساندر بِيلی کوشران E 1871 V23
Ar Fa En ME1554 درباره کلاهبرداريهای يک شرکت در انگلستان E 1871 V23
Ar Fa En ME1555 قرار شورای عمومی درباره مقررات ١٨٧١ بخش فرانسوی انجمن M 1871 V23
Ar Fa En ME1556 بيانيه گيوسِپِه گاريبالدی و تأثيرات آن بر روی طبقات کارگر در ايتاليا. يادداشت انگلس از گزارشش به شورای عمومی، ٧ نوامبر ١٨٧١ E 1871 V23
Ar Fa En ME1557 کنگره کارگران در رم. - سخنرانيهای بِبِل در پارلمان آلمان. يادداشت انگلس از گزارشش به شورای عمومی، ١٤ نوامبر ١٨٧١ E 1871 V23
Ar Fa En ME1558 بيانيه (١٨٧١) M 1871 V23
Ar Fa En ME1559 اعلام نظر شورای عمومی ارسال شده برای سردبيران روزنامه فرانکفورت (فرانکفورتر زايتونگ) و روزنامه تجارت (هَندِلزبلات) M 1871 V23
Ar Fa En ME1560 به شورای فدرال ناحيه اسپانيای انجمن در مادريد E 1871 V23
Ar Fa En ME1561 به سردبيران نشريه پرولترهای ايتاليا (ايل پرولِتاريو ايتاليانو) E 1871 V23
Ar Fa En ME1562 توانايی‌ها و برجستگيهای گيوسپه بُريانی E 1871 V23
Ar Fa En ME1563 موضع اعضای دانمارکی انترناسيونال در مورد مسأله زمين و کشاورزی. يادداشت انگلس از گزارشش به شورای عمومی، ٥ دسامبر ١٨٧١ E 1871 V23
Ar Fa En ME1564 درباره موضع بخشهای مختلف انترناسيونال در کشورهای اروپا E 1871 V23
Ar Fa En ME1565 بيانيه شورای عمومی ارسال شده برای سردبيران روزنامه‌های ايتاليايی در رابطه با مقالات مازينی در مورد انترناسيونال (انجمن بين‌المللی کارگران) E 1871 V23
Ar Fa En ME1566 به سردبير روزنامه ايسترن پُست M 18711223 V23
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  1872 1872
Ar Fa En ME1567 کنگره سون‌ويلیير و انترناسيونال E 1872 V23
Ar Fa En ME1568 به سردبير ايسترن پُست M 18720120 V23
Ar Fa En ME1569 به سردبير ايسترن پُست M 18720128 V23
Ar Fa En ME1570 نامه به سردبيران نشريه گازتينو روزا E 1872 V23
Ar Fa En ME1571 به بخش مستخدمان تجاری در بارسلون E 1872 V23
Ar Fa En ME1572 بيانيه شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران ME 1872 V23
Ar Fa En ME1573 انشعابات ساختگی در انترناسيونال. اعلاميه خصوصی از شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران ME 187203 V23
Ar Fa En ME1574 قطعنامه‌های مربوط به انشعاب در فدراسيون ايالات متحده، مصوب شورای عمومی IWA (انجمن بين‌المللی کارگران) در نشست روزهای ٥ و ١٢ مارس ١٨٧٢ M 187203 V23
Ar Fa En ME1575 به سردبير روزنامه لا ليبرته (آزادی) M 1872 V23
Ar Fa En ME1576 قطعنامه‌های جلسه بزرگداشت سالگرد کمون پاريس M 18720318 V23
Ar Fa En ME1577 به شورای فدرال اسپانيا E 1872 V23
Ar Fa En ME1578 ملی کردن زمين M 187204 V23
Ar Fa En ME1579 به هيأتهای نمايندگی شهروندان شرکت کننده در کنگره ناحيه‌ای اسپانيا در ساراگوسا E 1872 V23
Ar Fa En ME1580 به کنگره ساراگوسا E 1872 V23
Ar Fa En ME1581 اطلاعيه شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران در رابطه با سخنرانی کُوچران در مجلس عوام M 1872 V23
Ar Fa En ME1582 به انجمن کارگران فِرّارِسه (ايتاليا) E 1872 V23
Ar Fa En ME1583 نامه‌هايی از لندن. - ١. اعتصاب کارگران کشاورزی انگلستان E 1872 V23
Ar Fa En ME1584 درباره تعيقب عضو انترناسيونال تئودور کونو، توسط پليس E 1872 V23
Ar Fa En ME1585 به انجمن کارگران فِرّارِسه (ايتاليا) E 1872 V23
Ar Fa En ME1586 مناسبات بين بخشهای ايرلندی و شورای فدرال بريتانيا. يادداشت انگلس از گزارشش به شورای عمومی، ١٤ مه ١٨٧٢ E 1872 V23
Ar Fa En ME1587 بيانيه شورای عمومی در رابطه با شورای فدراليست جهانی M 1872 V23
Ar Fa En ME1588 دوباره استفانونی و انترناسيونال M 1872 V23
Ar Fa En ME1589 پاسخ به مقاله بِرِنتانو M 1872 V23
Ar Fa En ME1590 به انجمن رهايی پرولتر در تورين E 1872 V23
Ar Fa En ME1591 اطلاعيه شورای عمومی درباره برگزاری و دستور کار کنگره دِن‌هاگ (لاهه) E 1872 V23
Ar Fa En ME1592 پيشگفتار به چاپ آلمانی ١٨٧٢ مانيفست حزب کمونيست ME 18720624 V23
Ar Fa En ME1593 مصوبات کميته ويژه ميخائيل باکونين و ائتلاف E 1872 V23
Ar Fa En ME1594 انترناسيونال در آمريکا E 1872 V23
Ar Fa En ME1595 به شهروند وينچنزو اسپوتّی، دبير کميته برای رهايی طبقات کارگر در پارما E 1872 V23
Ar Fa En ME1596 به معدنچيان اعتصابی دره روهر M 1872 V23
Ar Fa En ME1597 پاسخ شورای عمومی به اعتراض فدراسيون يورا به برگزاری کنگره در دِن‌هاگ (لاهه) M 1872 V23
Ar Fa En ME1598 پاسخ به مقاله دوم بِرِنتانو M 1872 V23
Ar Fa En ME1599 مواد الحاقی به اساسنامه و آيين‌نامه انجمن بين‌المللی کارگران، مصوب شورای عمومی در تاريخ ١٨٧٢ M 1872 V23
Ar Fa En ME1600 شورای عمومی به همه اعضای انجمن بين‌المللی کارگران E 1872 V23
Ar Fa En ME1601 به بخشهای اسپانيايی انجمن بين‌المللی کارگران ME 1872 V23
Ar Fa En ME1602 به سردبير روزنامه تايمز M 18720816 V23
Ar Fa En ME1603 به شورای عمومی فدراسيون جديد مادريد E 1872 V23
Ar Fa En ME1604 درباره کنفرانس ريمينی E 1872 V23
Ar Fa En ME1605 پيام شورای عمومی خطاب به بخشهای ايتاليايی انجمن بين‌المللی کارگران در مورد کنفرانس ريمينی E 1872 V23
Ar Fa En ME1606 قرار در مورد رفتار اعضای شورای عمومی در کنفرانس M 1872 V23
Ar Fa En ME1607 گزارش شورای عمومی به پنجمين کنگره سالانه انجمن بين‌المللی کارگران، دِن‌هاگ ٢ تا ٧ سپتامبر ١٨٧٢ M 1872 V23
Ar Fa En ME1608 گزارش درباره ائتلاف دمکراسی سوسياليستی که بنام شورای عمومی به کنفرانس دِن‌هاگ ارائه شده E 1872 V23
Ar Fa En ME1609 قرار پيشنهادی برای نحوه پيشبرد بحث در مورد اساسنامه و آيين‌نامه E 1872 V23
Ar Fa En ME1610 پيشنهاد در مورد انتقال محل استقرار و همچنين ترکيب شورای عمومی برای دوره ٧٣-١٨٧٢ ME 1872 V23
Ar Fa En ME1611 مصوبات کنگره عمومی برگزار شده در دِن‌هاگ از دوم تا هفتم سپتامبر ١٨٧٢ ME 1872 V23
Ar Fa En ME1612 درباره کنگره دِن‌هاگ. گزارش مطبوعاتی از سخنرانی ايراد شده در جلسه آمستردام، ٨ سپتامبر ١٨٧٢ M 18720908 V23
Ar Fa En ME1613 به سردبير روزنامه لوکُرسِر M 1872 V23
Ar Fa En ME1614 به سردبير روزنامه دِيلی نيوز M 18720918 V23
Ar Fa En ME1615 درباره کنگره دِن‌هاگ انترناسيونال E 1872 V23
Ar Fa En ME1616 کنگره دِن‌هاگ (نامه به انريکو بينامی) E 1872 V23
Ar Fa En ME1617 تکاليف مهم و عاجل کنگره دِن‌هاگ E 1872 V23
Ar Fa En ME1618 نامه‌هايی از لندن. - ٢. باز هم بيشتر درباره کنگره دِن‌هاگ E 1872 V23
Ar Fa En ME1619 به شورای فدرال بريتانيای انجمن بين‌المللی کارگران در مورد اعتصابهای پرتغال E 1872 V23
Ar Fa En ME1620 به سردبيران روزنامه دولت مردم (دِر فولکس‌اشتات) M 1872 V23
Ar Fa En ME1621 گزارش به شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران در خصوص اوضاع اسپانيا، پرتغال و ايتاليا E 1872 V23
Ar Fa En ME1622 به انجمن کارگران و دهقانان لُمباردی سُفلی (بخش انترناسيونال) در لُودی E 1872 V23
Ar Fa En ME1637 درباره اتوريته E 187210 V23
Ar Fa En ME1623 نامه‌هايی از لندن. - ٣. گردهمايی در هايدپارک E 18721117 V23
Ar Fa En ME1624 مأموريت و اتوريته به ا. لارُک * E 1872 V23
Ar Fa En ME1625 نامه‌هايی از لندن. - ٤. گردهمايی در هايدپارک. - اوضاع در اسپانيا E 1872 V23
Ar Fa En ME1626 به سردبير روزنامه هرالد بين‌المللی (اينترنشنال هرالد) ME 18721221 V23
Ar Fa En ME1627 بخش خارجی منچستر به تمام بخشها و اعضای فدراسيون بريتانيا E 1872 V23
Ar Fa En ME1628 پيام شورای فدرال بريتانيا به بخشها، شاخه‌ها، انجمنهای جانبی و اعضای انجمن بين‌المللی کارگران M 1872 V23
Ar Fa En ME1629 مسأله مسکن E 1872 V23
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٧٣ 1873
Ar Fa En ME1630 بيتفاوتی سياسی M 187301 V23
Ar Fa En ME1631 به سردبير روزنامه تايمز M 18730103 V23
Ar Fa En ME1632 بحران در پروس E 1873 V23
Ar Fa En ME1633 پاسخ به دومين اعلاميه اکثريت خود-مدعّی شورای فدرال بريتانيا M 18730125 V23
Ar Fa En ME1634 اخباری درباره فعاليتهای انترناسيونال در سطح اروپا E 1873 V23
Ar Fa En ME1635 يادداشتهايی برای شورای عمومی E 1873 V23
Ar Fa En ME1636 جمهوری در اسپانيا E 1873 V23
Ar Fa En ME1638 اخباری درباره جنبش کارگری بين‌المللی E 1873 V23
Ar Fa En ME1639 به شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران E 1873 V23
Ar Fa En ME1640 درباره مقالات منتشر شده در روزنامه سوسيال دمکرات نو. (از نامه به آ. هِپنِر) E 1873 V23
Ar Fa En ME1641 انترناسيونال و روزنامه نويِر (نويِر سوسيال دمکرات) E 1873 V23
Ar Fa En ME1642 پيغام از اروپا E 18730524 V23
Ar Fa En ME1643 به شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران E 1873 V23
Ar Fa En ME1644 از انترناسيونال E 18730702 V23
Ar Fa En ME1645 ياداشت درباره مروری بر "ضدِمسيح" ارنست رونان E 1873 V23
Ar Fa En ME1646 تفسيری در خصوص نامه گيوسِپه گاريبالدی به پروسپِرو کرِسچيو E 1873 V23
Ar Fa En ME1647 ائتلاف دمکراسی سوسياليستی و انجمن بين‌المللی کارگران. گزارش و اسناد منتشر شده بر مبنای تصميم کنگره انترناسيونال در دِن‌هاگ ME 1873 V23
Ar Fa En ME1648 طرفداران باکونين در عمل. گزارشی از شورش اسپانيا در تابستان ١٨٧٣ E 1873 V23
Ar Fa En ME1649 واريا درباره آلمان E 1873 V23
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٧٤ 1874
Ar Fa En ME1650 انتخابات انگلستان E 18740222 V23
Ar Fa En ME1651 قانون و مقررات ارتش سلطنتی E 1874 V23
Ar Fa En ME1652 ضميمه پيشگفتار چاپ ١٨٧٠ کتاب جنگ دهقانی در آلمان E 1874 V23
Ar Fa En ME1653 ادبياتِ تبعيدی * E 1874 V24
Ar Fa En ME1654 مؤخره به "حقايق برملا شده درباره محاکمه کمونيستها در کلن" M 1874 V24
Ar Fa En ME1655 برای لهستان ME 1874 V24
Ar Fa En ME1656 فريادهای جنگ‌طلبانه نيمه رسمی E 1874 V24
Ar Fa En ME1657 نامه به آوگوست بِبِل. ١٨ تا ٢٨ مارس ١٨٧٥ E 1874 V24
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٧٥ 1875
Ar Fa En ME1658 نقد برنامه گوتا M 1875 V24
Ar Fa En ME1659 مقدمه به جزوه "درباره مناسبات اجتماعی در روسيه" E 1875 V24
Ar Fa En ME1660 نامه به شورای عمومی انجمن بين‌المللی کارگران در نيويورک E 1875 V24
Ar Fa En ME1661 سخنرانی در گردهمايی بخاطر بزرگداشت سالگرد قيام لهستان در ١٨٦٣ E 1875 V24
Ar Fa En ME1662 عَرَق دوآتشه پروسی در پارلمان آلمان E 1875 V24
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٧٦ 1876
Ar Fa En ME1663 ويلهلم وُلف E 1876 V24
Ar Fa En ME1664 نامه به انريکو بينامی درباره انتخاب ١٨٧٧ آلمان E 1876 V24
Ar Fa En ME1665 از ايتاليا E 1876 V24
Ar Fa En ME1666 کارگران بخش کشاورزی بريتانيا خواهان دخيل بودن در زندگی سياسی کشور خود هستند E 1876 V24
Ar Fa En ME1667 اتحاديه کارگران کشاورزی بريتانيا و جنبش اشتراکی (کلکتيويستی) در مناطق روستايی E 1876 V24
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٧٧ 1877
Ar Fa En ME1668 کارل مارکس E 187706 V24
Ar Fa En ME1669 نامه به نشريه اُته‌چِست‌وِنيه زاپيسکی M 187711 V24
Ar Fa En ME1670 به يک هيأت سردبيری در لندن M 187712 V24
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٧٨ 1878
Ar Fa En ME1671 درباره جنبش سوسياليستی در آلمان، فرانسه، ايالات متحده و روسيه E 18780122 V24
Ar Fa En ME1672 کارگران در اروپای ١٨٧٧ E 18780303 V24
Ar Fa En ME1716 آنتی دورينگ. انقلاب آقای اويگِن دورينگ در عِلم E 187806 V25
Ar Fa En ME1673 آقای بوخِر ME 18780613 V24
Ar Fa En ME1674 پاسخ به "اطلاعيه" آقای بوخِر M 187807 V24
Ar Fa En ME1675 تاريخ انجمن بين‌المللی کارگران نوشته سِر جُرج هاوِل M 18780804 V24
Ar Fa En ME1676 مباحثات پارلمانی در مورد قانون ضد سوسياليستی (رئوس مطالب يک مقاله) M 187808 V24
Ar Fa En ME1677 قانون ضد سوسياليستی در آلمان. - اوضاع روسيه E 187809 V24
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٧٩ 1879
Ar Fa En ME1678 نامه سرگشاده به آوگوست بِبِل، ويلهلم ليبکنخت، ويلهلم براکه و عده‌ای ديگر ME 18790918 V24
Ar Fa En ME1679 درباره کارل بليند ME 187910 V24
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٨٠ 1880
Ar Fa En ME1680 سوسياليسم آقای بيسمارک E 188002xx V24
Ar Fa En ME1681 سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی E 1880 V24
Ar Fa En ME1682 يادداشت درباره فقر فلسفه M 1880 V24
Ar Fa En ME1683 پرسشنامۀ کارگران M 18800415 V24
Ar Fa En ME1684 مقدمه برای چاپ فرانسوی کتاب انگلس: سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی M 18800504 V24
Ar Fa En ME1685 مدخل و معرفی برنامه حزب کارگر فرانسه M 188005 V24
Ar Fa En ME1686 به گردهمايی ژنو برای بزرگداشت پنجاهمين سالگرد انقلاب لهستان در ١٨٣٠ ME 18801127 V24
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٨١ 1881
Ar Fa En ME1687 پيشنويس نامه به وِرا زاسوليچ M 188103 V24
Ar Fa En ME1688 نامه به وِرا زاسوليچ M 188103 V24
Ar Fa En ME1689 به رئيس گردهمايی سلاوُنيچ، ٢١ مارس ١٨٨١، در بزرگداشت سالگرد کمون پاريس ME 188103 V24
Ar Fa En ME1690 به سردبير روزنامه دِيلی نيوز ME 18810401 V24
Ar Fa En ME1691 روزمزدی عادلانه برای روزکاری عادلانه E 18810507 V24
Ar Fa En ME1692 نظام مزدها E 18810521 V24
Ar Fa En ME1693 اتحاديه‌های کارگری E 18810528 V24
Ar Fa En ME1694 معاهده تجاری فرانسه E 18810618 V24
Ar Fa En ME1695 دو مدل شورای شهر * E 18810625 V24
Ar Fa En ME1696 مسأله زمين و خوراک در آمريکا E 18810702 V24
Ar Fa En ME1697 تئوری دستمزدهای جمعيت مخالف قانون غله E 18810709 V24
Ar Fa En ME1698 يک حزب کارگران E 18810723 V24
Ar Fa En ME1699 بيسمارک و حزب کارگران آلمان E 18810723 V24
Ar Fa En ME1700 به سردبير روزنامه آزادی (فرای‌هايت) E 18810725 V24
Ar Fa En ME1701 پنبه و آهن E 18810730 V24
Ar Fa En ME1702 طبقات اجتماعی - لازم و زائد E 18810806 V24
Ar Fa En ME1703 پيشنويس برای سخنرانی بر مزار ينی مارکس E 188108 V24
Ar Fa En ME1704 ينی مارکس، يا ينی فُن وستفالن E 188108 V24
Ar Fa En ME1706 برونو باوئر و مسيحت قديم E 188108 V24
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٨٢ 1882
Ar Fa En ME1705 پيشگفتار به چاپ دوم روسی مانيفست حزب کمونيست ME 18820121 V24
Ar Fa En ME1718 دستنوشته‌هايی درباره تاريخ باستان آلمان E 188208 V26
Ar Fa En ME1719 درباره تاريخ باستان آلمانيها E 188208 V26
Ar Fa En ME1720 دوره فرانکها (در آلمان) E 188208 V26
Ar Fa En ME1707 کشيشِ برِی E 18820907 V24
Ar Fa En ME1708 مارک E 188209 V24
Ar Fa En ME1709 پيشگفتار به چاپ اول آلمانی "سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی" E 188209 V24
Ar Fa En ME1710 ژنی لانژه، ينی مارکس E 188209 V24
Ar Fa En ME1711 به روزنامه نيويورکی مردم (نيويورکر فولکس‌زايتونگ) E 188209 V24
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٨٣ 1883
Ar Fa En ME1911 سخنرانى در کنار گور مارکس - گورستان هاى‌گيت، لندن. ١٧ مارس ١٨٨٣ E 18830317 V24
Ar Fa En ME1712 پيشنويس سخنرانی بر مزار کارل مارکس E 1883 V24
Ar Fa En ME1713 بخاکسپاری کارل مارکس E 1883 V24
Ar Fa En ME1714 به روزنامه نيويورکی مردم (نيويورکر فولکس‌زايتونگ) E 1883 V24
Ar Fa En ME1715 درباره مرگ کارل مارکس E 1883 V24
Ar Fa En ME1717 ديالکتيک طبيعت E 1883 V25
Ar Fa En ME1950 دربارۀ آنارشیست‌ها - نامه به فیلیپ فَن پَتِن در نیویورک E 18830418 V47
Ar Fa En ME1721 جُرج ويرث E 188305 V26
Ar Fa En ME1722 کتاب مکاشفه E 188306 V26
Ar Fa En ME1723 پيشگفتار به چاپ آلمانی ١٨٨٣ مانيفست حزب کمونيست E 18830728 V26
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٨٤ 1884
Ar Fa En ME1724 مارکس و روزنامه جديد راين (نويه راينيشه زايتونگ) ٤٩-١٨٤٨ E 18840313 V26
Ar Fa En ME1725 منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت. در پرتو تحقيقات لوئيس هنری مورگان E 188405 V26
Ar Fa En ME1726 مقدمه کوتاه به چاپ مجزای ١٨٨٤ کارمزدی و سرمايه نوشته مارکس E 188406 V26
Ar Fa En ME1727 مارکس و رُدبِرتوس. پيشگفتار به چاپ اول آلمانی فقر فلسفه نوشته کارل مارکس E 188410 V26
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٨٥ 1885
Ar Fa En ME1861 کاپيتال (سرمايه) جلد دوم M 1885 V36
Ar Fa En ME1728 دشمنان واقعی مَحرمان اسرار روسيه سلطنتی * E 188501 V26
Ar Fa En ME1729 انگلستان در سال ١٨٤٥ و در سال ١٨٨٥ E 18850301 V26
Ar Fa En ME1730 پيشگفتار به چاپ سوم آلمانی هژدهم لوئی بناپارت، نوشته مارکس E 188502 V26
Ar Fa En ME1731 پيشگفتار به جزوه "کارل مارکس در مقابل هيأت قضات دادگاه کلن" E 188507 V26
Ar Fa En ME1732 به سردبيران نشريه سِرِرنی وِست‌نيک E 188508 V26
Ar Fa En ME1733 درباره تاريخ اتحاديه کمونيستها (جامعه کمونيستها) E 188510 V26
Ar Fa En ME1734 موقعيت حاضر * E 188510 V26
Ar Fa En ME1735 به هيأت سردبيران روزنامه لو سوسياليست E 188510 V26
Ar Fa En ME1736 مارکس را چطور نـــــبـــــــايـــــــد ترجمه کرد E 188510 V26
Ar Fa En ME1737 درباره تاريخ دهقانان پروس. معرفی و مقدمه به جزوه ويلهلم وُلف؛ ميلياردِ سِليسی E 188511 V26
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٨٦ 1886
Ar Fa En ME1738 لودويگ فوئرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان E 188601 V26
Ar Fa En ME1739 ضميمه به چاپ آمريکايی کتاب "وضع طبقه کارگر در انگلستان" E 188602 V26
Ar Fa En ME1740 درباره سالگرد کمون پاريس E 188603 V26
Ar Fa En ME1741 به هيأت سردبيری روزنامه نيويورکی مردم (نيويورکر فولکس‌زايتونگ) E 188604 V26
Ar Fa En ME1742 درباره اعتصاب در شيشه‌سازی‌ ليون E 188605 V26
Ar Fa En ME1743 اوضاع و احوال سياسی در اروپا E 188610 V26
Ar Fa En ME1744 يوهان فيليپ بِکِر E 188612 V26
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٨٧ 1887
Ar Fa En ME1745 پيشگفتار به چاپ دوم مسأله مسکن E 188701 V26
Ar Fa En ME1746 جنبش کارگری در آمريکا. پيشگفتار به چاپ آمريکايی "وضع طبقه کارگر در انگلستان" E 18870126 V26
Ar Fa En ME1747 نامه به کميته برگزار کننده فستيوال بين‌المللی در پاريس E 188702 V26
Ar Fa En ME1748 به فدراسيون مرکز حزب کارگر فرانسه E 188703 V26
Ar Fa En ME1749 مقدمه و معرفی برای جزوه زيگيسموند بُرک‌هايم، به ياد ميهن‌پرستان پُر شور و حرارت آلمان. ١٨٠٧-١٨٠٦ E 188712 V26
Ar Fa En ME1750 نقش قهر در تاريخ E 188712 V26
Ar Fa En ME1751 خطوط عمده پيشنويس پيشگفتار به "نقش قهر در تاريخ" E 188712 V26
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٨٨ 1888
Ar Fa En ME1752 پيشگفتار به چاپ انگليسی ١٨٨٨ مانيفست حزب کمونيست E 18880130 V26
Ar Fa En ME1753 پيشگفتار به جزوه لودويگ فوئرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان E 18880221 V26
Ar Fa En ME1754 تجارت آزاد يا تجارت حمايت شده. پيشگفتار به جزوه "کارل مارکس، سخنرانی درباره مسأله تجارت آزاد" E 188804 V26
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٩٩ 1889
Ar Fa En ME1755 نامه به سردبيران روزنامه "کارگر رأی‌دهنده" (اِلِکتُور لِيبِر) E 188904 V26
Ar Fa En ME1756 اعتصاب ١٨٨٩ معدنچيان روهر E 188905 V26
Ar Fa En ME1757 اوراق صلاحيت امکان‌گرا (پوسيبيليست) E 188908 V26
Ar Fa En ME1758 بمناسبت اعتصاب کارگران باراندازهای لندن E 188908 V26
Ar Fa En ME1759 تَرکِ سِمتِ بورژوازی * E 188909 V26
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٩٠ 1890
Ar Fa En ME1760 انتخابات ١٨٩٠ در آلمان E 18900222 V27
Ar Fa En ME1761 حالا چه؟ E 1890 V27
Ar Fa En ME1762 سياست خارجی حکومت تزاری روسيه E 1890 V27
Ar Fa En ME1763 درباره آنتی-سِميتيسم (يهودی‌ستيزی) E 1890 V27
Ar Fa En ME1764 پيشگفتار به چاپ چهارم آلمانی ١٨٩٠ مانيفست حزب کمونيست E 18900501 V27
Ar Fa En ME1765 چهارم ماه مه در لندن E 18900523 V27
Ar Fa En ME1766 پيشنويس پاسخ به سردبيران روزنامه کارگریِ ساکسونی سوئيس (سکسيشه آربايتِر زايتونگ) E 1890 V27
Ar Fa En ME1767 پاسخ به سردبيران روزنامه کارگریِ ساکسونی سوئيس (سکسيشه آربايتِر زايتونگ) E 1890 V27
Ar Fa En ME1768 کنگره بين‌المللی کارگران، سال ١٨٩١ E 1890 V27
Ar Fa En ME1769 بدرود با خوانندگان روزنامه آلمانی سوسيال دمکرات E 1890 V27
Ar Fa En ME1770 پاسخ به آقای پُل ارنست E 1890 V27
Ar Fa En ME1771 به سردبيران روزنامه نامه مردم برلين (برلينر فولکس‌بلات) E 1890 V27
Ar Fa En ME1772 به شورای کشوری حزب کارگران فرانسه E 1890 V27
Ar Fa En ME1773 به سردبيران نشريه کارگری رويدادهای هفته (آربايتر وُخن کرُنيک) و روزنامه مردم (نِپ‌شاوا) در بوداپست E 1890 V27
Ar Fa En ME1774 به اعضای کميته اجرايی انجمن آموزشی کارگران کمونيست آلمانی E 1890 V27
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٩١ 1891
Ar Fa En ME1775 پيشگفتار به نقد برنامه گوتا نوشته کارل مارکس E 18910106 V27
Ar Fa En ME1776 در مورد تقابل برِنتانو و مارکس. در رابطه با ادعای قلب نقل قول. شرح ماجرا و مدارک E 189102 V27
Ar Fa En ME1777 تبريک و تهنيت به کارگران فرانسوی در بيستمين سالگرد کمون پاريس E 1891 V27
Ar Fa En ME1778 معرفی و مقدمه به جنگ داخلی در فرانسه، نوشته کارل مارکس E 18910318 V27
Ar Fa En ME1779 چاپ اسپانيايی فقر فلسفه نوشته کارل مارکس E 1891 V27
Ar Fa En ME1780 به کميته مسئول گردهمايی بين‌المللی برای مطالبات کارگری * E 1891 V27
Ar Fa En ME1781 معرفی و مقدمه به چاپ ١٨٩١ کار مزدی و سرمايه نوشته کارل مارکس E 1891 V27
Ar Fa En ME1782 پيشگفتار به چاپ چهارم سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی E 1891 V27
Ar Fa En ME1783 پيشگفتار به تاريخ قديم خانواده (بکهوفن، مک‌لِنان، مورگان) E 18910616 V27
Ar Fa En ME1784 پيام تبريک به کنگره دوم حزب اتريش E 1891 V27
Ar Fa En ME1785 نقدی بر پيشنويس ١٨٩١ برنامه سوسيال دمکراسی E 18910629 V27
Ar Fa En ME1786 کنگره بروکسل. اوضاع اروپا E 1891 V27
Ar Fa En ME1787 کنگره بروکسل E 1891 V27
Ar Fa En ME1788 اوضاع و احوال در اروپا E 1891 V27
Ar Fa En ME1789 سوسياليسم در آلمان E 1891 V27
Ar Fa En ME1790 به سردبيران روزنامه دوستِ مردم (فولکس‌فروُيند) E 1891 V27
Ar Fa En ME1791 نامه توضيحی ضميمه اظهارنظر رسمی ارسال شده برای سردبير، دفتر ديلی کرونيکل E 1891 V27
Ar Fa En ME1792 همسر فقيد کارل مارکس E 18911126 V27
Ar Fa En ME1793 به کلوبِ کُر انجمن آموزشی کارگران کمونيست آلمانی. خيابان توتِن‌هام E 1891 V27
Ar Fa En ME1794 به کميته انجمن آموزشی کارگران کمونيست آلمانی E 1891 V27
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٩٢ 1892
Ar Fa En ME1795 پيشگفتار به چاپ انگليسی ١٨٩٢ وضع طبقه کارگر در انگلستان - ١٨٤٤ E 18920111 V27
Ar Fa En ME1796 پاسخ به جيووانّی بوُويویِ محترم E 1892 V27
Ar Fa En ME1797 پيشگفتار به چاپ لهستانی ١٨٩٢ مانيفست حزب کمونيست E 18920210 V27
Ar Fa En ME1798 تبريک و تهنيت به کارگران فرانسه بمناسبت بيست و يکمين سالگرد کمون پاريس E 1892 V27
Ar Fa En ME1799 پيشگفتار به چاپ دوم آلمانی فقر فلسفه نوشته کارل مارکس E 1892 V27
Ar Fa En ME1800 معرفی و مقدمه به چاپ انگليسی ١٨٩٢ سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی E 1892 V27
Ar Fa En ME1801 به سومين کنگره حزب اتريش در وين E 1892 V27
Ar Fa En ME1802 کارل شُرلِمِّر E 1892 V27
Ar Fa En ME1803 پيشگفتار به چاپ دوم آلمانی ١٨٩٢ وضع طبقه کارگر در انگلستان E 18920721 V27
Ar Fa En ME1804 در مورد بعضی ويژگيهای توسعه و تکامل اقتصادی و سياسی انگلستان E 1892 V27
Ar Fa En ME1805 به شورای کشوری حزب سوسياليست کارگران اسپانيا E 1892 V27
Ar Fa En ME1806 تکمله‌ای به زندگينامه (بيوگرافی) E 1892 V27
Ar Fa En ME1807 انتخابات رياست جمهوری آمريکا E 1892 V27
Ar Fa En ME1808 مارکس، کارل هاينريش E 189211220 V27
Ar Fa En ME1809 به سردبيران روزنامه تريبون مردم برلين (برلينر فولکس‌تريبون) E 1892 V27
Ar Fa En ME1810 نامه به يکی از اعضای کميته انجمن آموزشی کارگران کمونيست آلمانی E 1892 V27
Ar Fa En ME1811 مورد تازه کشف شده‌ای از ازدواج گروهی E 1892 V27
Ar Fa En ME1812 به انجمن آموزشی کارگران در وين E 1892 V27
Ar Fa En ME1813 به کميته اجرايی حزب سوسيال دمکرات مجارستان E 1892 V27
Ar Fa En ME1814 جديدترين ترفند غيرقانونی پليس پاريس * E 1892 V27
Ar Fa En ME1815 پانامای ايتاليا E 1892 V27
Ar Fa En ME1816 به خوانندگان ايتاليايی E 1892 V27
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٩٣ 1893
Ar Fa En ME1817 آيا اروپا ميتواند سلاح را کنار بگذارد؟ E 1893 V27
Ar Fa En ME1818 به کارگران آلمان در اول ماه مه ١٨٩٣ E 1893 V27
Ar Fa En ME1819 به کارگران اتريش در اول ماه مه ١٨٩٣ E 1893 V27
Ar Fa En ME1820 به رفقای چِک در روز جش اول ماه مه‌شان E 1893 V27
Ar Fa En ME1821 اين را هم بايد گفت... * E 1893 V27
Ar Fa En ME1822 به کارگران اسپانيا در اول ماه مه ١٨٩٣ E 1893 V27
Ar Fa En ME1823 به هيأت سردبيران مجله بلغاری سوسيال دمکرات (سوتسيال دمکرات) E 1893 V27
Ar Fa En ME1824 به سوسيال دمکراتهای چِک E 1893 V27
Ar Fa En ME1825 سخنرانی اختتاميه در کنگره بين‌المللی کارگران سوسياليست در زوريخ، ١٢ اوت ١٨٩٣ E 18930812 V27
Ar Fa En ME1826 سخنرانی در گردهمايی سوسيال دمکراتها در وين، ١٤ سپتامبر ١٨٩٣ E 18930914 V27
Ar Fa En ME1827 به کارگران سوسياليست چِک. به هيأت سردبيران روزنامه سوسيال دمکرات پراگ (سوسيالنی دمکرات) E 1893 V27
Ar Fa En ME1828 سخنرانی در گردهمايی سوسيال دمکراتها در برلين، ٢٢ سپتامبر ١٨٩٣ E 18930922 V27
Ar Fa En ME1829 به کنگره کلن حزب سوسيال دمکرات آلمان E 1893 V27
Ar Fa En ME1830 به انجمن آموزشی کارگران آلمانی در لندن E 1893 V27
Ar Fa En ME1831 به کنگره بين‌المللی دانشجويان سوسياليست E 1893 V27
Ar Fa En ME1832 پيشگفتار به جزوه "انترناسيونالِ روزنامه 'دولت مردم' (فولکس‌اشتات)"، ١٨٧٥-١٨٧١ * E 1893 V27
Ar Fa En ME1833 يادداشت در معرفی "طرفداران باکونين در عمل" E 1893 V27
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٩٤ 1894
Ar Fa En ME1834 مؤخره به "درباره مناسبات اجتماعی در روسيه" E 18940110 V27
Ar Fa En ME1835 کاپيتال (سرمايه) - جلد سوم کاپيتال مارکس E 1894 V27
Ar Fa En ME1836 درباره موضوعات جلد سوم کاپيتال (سرمايه) E 1894 V27
Ar Fa En ME1837 انقلاب آتی ايتاليا و حزب سوسياليست E 1894 V27
Ar Fa En ME1838 به شورای کشوری حزب کارگران فرانسه بمناسبت بيست و سومين سالگرد کمون پاريس E 1894 V27
Ar Fa En ME1839 به چهارمين کنگره حزب اتريش E 1894 V27
Ar Fa En ME1840 به کميته اجرايی حزب سوسيال دمکرات مجارستان درباره کنگره سوم حزب E 1894 V27
Ar Fa En ME1841 درباره تاريخ مسيحيت قديم E 1894 V27
Ar Fa En ME1842 به سازمانهای کارگری و سوسياليستی انگلستان E 1894 V27
Ar Fa En ME1843 به سومين کنگره حزب سوسياليست کارگران ايتاليا E 1894 V27
Ar Fa En ME1844 تبريک به سوسياليستهای سيسيل E 1894 V27
Ar Fa En ME1845 شرايط گرفتن وام برای تأسيس روزنامه کارگر روزانه (آربايتر زايتونگ) E 1894 V27
Ar Fa En ME1846 سوسياليسم بين‌المللی و سوسياليسم ايتاليايی E 1894 V27
Ar Fa En ME1847 نامه به سردبيران روزنامه به‌پيش (فُروَرتس) E 1894 V27
Ar Fa En ME1848 مسأله دهقانی در فرانسه و آلمان E 1894 V27
Ar Fa En ME1849 درباره جلد چهارم کتاب کاپيتال (سرمايه) کارل مارکس E 1894 V27
Ar Fa En ME1862 کاپيتال (سرمايه) جلد سوم ME 1894 V37
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume
  ١٨٩٥ 1895
Ar Fa En ME1850 به انجمن آموزشی کارگران آلمانی در لندن E 1895 V27
Ar Fa En ME1851 پيام تبريک به کارگران اتريش بمناسب شروع انتشار روزانه روزنامه کارگر (آربايتر زايتونگ) E 1895 V27
Ar Fa En ME1852 معرفی و مقدمه به مبارزات طبقاتی در فرانسه ١٨٤٨ تا ١٨٥٠، نوشته کارل مارکس E 18950306 V27
Ar Fa En ME1853 به مسئول انجمن آموزشی کارگران آلمانی در لندن E 1895 V27
Ar Fa En ME1854 به کميته حزب مستقل کارگر E 1895 V27
M=Marx, E=Engels, ME=BothDate: YYYYMMDDVolume

    • اين ليست، نامه‌های مارکس و انگلس (جلدهاى ٣٨ تا ٥٠) را در بر نميگيرد.
    • در ترجمه عناوين، سرعت کار بر دقت آن ترجيح داده شده است، عنوان دقيق و نهايی هر نوشته آن عنوانی خواهد شد که مترجم فارسی برای متن ترجمه شده آن ذکر ميکند.
    • لطفا ايرادها و اشتباهات جدی در عناوين ترجمه شده را حتما تذکر بدهيد.
    • اين ليست با استفاده از اطلاعات منتشر شده در سايت مارکسيستها Marxists Internet Archive تهيه شده است.
   

کــــارگــــران جــــهــــان مــــتـــحــــد شــــويــــد!